Aandeel reguliere pacht verder omlaag

Het aandeel reguliere pacht blijft dalen. In 2019 was nog ruim 230.000 hectare landbouwgrond regulier gepacht.

Dat is minder dan de helft van het totale areaal pacht (alle pachtvormen exclusief erfpacht). In 2008 was nog bijna driekwart van de pachtgrond regulier gepacht, goed voor bijna 380.000 hectare. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek 2008 is het eerste jaar na invoering van het huidige pachtstelsel.

Meer kortlopende geliberaliseerde pacht

Het areaal dat in gebruik is met een van de vele pachtvormen bedraagt ruim 478.000 hectare in 2019. Het aandeel van de zogenoemde geliberaliseerd pacht voor 6 jaar of korter is daarentegen fors gestegen. In 2019 werd 125.000 hectare ‘gehuurd’ via deze pachtvorm, ruim 26% van het pachtareaal. Nog eens 3% van de pachtgrond was in gebruik met geliberaliseerd pacht voor langer dan 6 jaar.

De ander pachtvormen hebben een vrij constant aandeel in het totaal. Voor eenmalige pacht ligt dat rond 18%.

1,8 miljoen hectare

Het areaal landbouwgrond in 2019 is ruim 1,8 miljoen hectare landbouwgrond volgens de landbouwtelling. Daarvan is 57,5% geregistreerd als eigendom. In 2008 was het aandeel eigendom vrijwel gelijk met 57%.

Erfpacht was vorig jaar goed voor 2,6% en neemt geleidelijk toe. In 2008 was het aandeel van erfpacht 1,8%.

Overige gebruiksvormen waren in 2019 goed voor ruim 13% van het totale areaal, in 2008 was dat 14%. Deze categorie omvat alle gebruiksvormen die niet onder eigendom, erfpacht dan wel pacht vallen. Een voorbeeld dat veel wordt gebruikt is de grondgebruiksverklaring.

Meeste pacht in Flevoland

Flevoland kent het hoogste aandeel reguliere pacht van alle provincies in 2019. Bijna een kwart van het totale areaal in Flevoland is in gebruik op basis van reguliere pacht. Ook het aandeel erfpacht is fors hoger dan het landelijke cijfer met 6,6%. Het areaal erfpacht in ook in Friesland met 5,7% duidelijk hoger dan gemiddeld in Nederland. Het aandeel regulier pacht is het laagst in Groningen met 7,4% van het landbouwareaal.

Aandeel eigendom lager door grondruil

Het opgegeven areaal in eigendom volgens de landbouwtelling is lager dan het werkelijke aandeel grond in eigendom van boeren. Eigendomsgrond die wordt geruild, bijvoorbeeld voor de teelt van aardappelen, komt in de landbouwtelling terecht met een andere gebruikstitel. Bijvoorbeeld via een van de kortlopende pachtvormen of via de overige gebruikstitels zoals grondgebruiksverklaringen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.