Doorgaan naar artikel

Aanpassing Europese regels nodig om vrije-uitloopei te redden

Foto: Koos Groenewold premium

Vrije uitloop van leghennen. De huidige ophokplicht is een bedreiging voor de vrije-uitloopeieren. De eieren worden na de 16-wekentermijn afgewaardeerd. - Foto: Koos Groenewold

De langdurige ophokplicht van pluimvee is een bedreiging voor vrije-uitloopeieren, stelt de eiersector vast. Sectororganisaties (inclusief supermarkten) stuurden een gezamenlijke brief aan minister Staghouwer. Boodschap: schrap de 16-wekentermijn dit jaar. Hier de tekst van deze brief.

Sinds 26 oktober geldt ophokplicht voor pluimvee in Nederland. Dat betekent dat eieren afkomstig van vrije-uitloopkippen per 16 februari a.s. als scharrelei afgewaardeerd moeten worden. Dan verloopt immers de termijn van 16 weken, welke in EU-handelsnormen voor eieren is vastgelegd. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen van deze handelsnormen voor de pluimveehouders met vrije-uitloopkippen. Daarom verzoeken wij u, met ons in Europa ervoor te pleiten, het EU-voorschrift voor dit jaar buiten werking te stellen.

De vogelgriepsituatie in Europa is dit jaar uitzonderlijk, zoals ook het Duitse Friedrich Loeffler Instituut onlangs al aangaf. Er worden extreem veel dode wilde vogels gevonden en helaas volgen er nog steeds nieuwe besmettingen bij pluimveehouderijen. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. De pluimveesector onderschrijft de noodzakelijke (hygiëne)maatregelen, inclusief ophokplicht, zolang de virusdruk in de natuur hoog blijft. Maar het is essentieel dat in de EU anders wordt omgegaan met de wijze waarop eieren van vrije-uitloopkippen na 16 weken ophokperiode verhandeld mogen worden. Verandert dat niet, dan moet gevreesd worden voor het bestaansrecht van vrije-uitloopkippen in Nederland.

Afwaardering eieren na afloop termijn van 16 weken

In verschillende lidstaten is in oktober en november 2021 een landelijke ophokplicht ingesteld. De Europese 16-wekentermijn zal voor deze lidstaten medio februari/begin maart eindigen.

Om vrije-uitloopeieren te kunnen produceren, hebben pluimveehouders met vrije-uitloopkippen investeringen gedaan in grond en inrichting van de uitloop. Hiermee komen zij tegemoet aan de wensen van consumenten en maatschappij. De daarmee gepaard gaande hogere kostprijs moet terugverdiend worden door een hogere opbrengstprijs voor de eieren. Echter, doordat de vrije-uitloopeieren na 16 weken ophokplicht moeten worden afgewaardeerd naar scharreleieren, valt die hogere opbrengstprijs grotendeels weg.

Solidariteitsei helpt pluimveehouder na 16-wekentermijn

Diverse Nederlandse retailers hebben gelukkig aangegeven bereid te zijn de afgesproken inkoopprijs te blijven betalen aan hun leveranciers, het zogenoemde ‘solidariteitsei’, maar voor het merendeel van de eieren is dit niet van toepassing. Vorig jaar werd de termijn van 16 weken in Nederland vele weken overschreden. Nu dreigt deze termijn opnieuw overschreden te worden. Dat geeft grote financiële consequenties en brengt de toekomst van het vrije-uitloopei en het bestaansrecht van deze groep pluimveehouders ernstig in gevaar. Vrije-uitloopeieren verdwijnen uit de winkelschappen en consumenten zullen kiezen voor andere eieren. Gevolg is een langdurige afname van het marktaandeel voor de vrije-uitloopeieren.

Meer over vogelgriep lees je op Food&Agribusiness

Wij pleiten via onze Europese organisaties in Brussel ook voor het buiten werking stellen van het voorschrift omtrent de 16-wekentermijn voor dit jaar. In het kader van herziening van de EU-handelsnormen hebben we inbreng geleverd, gericht op aanpassing van de EU-handelsnormen en gelijkschakeling aan de biologische verordening (waar desbetreffende 16 weken niet van toepassing is bij een ophokplicht door de Chief Veterinary Officer). Maar deze herziening zal niet voor komend jaar geregeld zijn.

Wij verzoeken u om bij uw EU-collega’s en bij de Europese Commissie te pleiten het EU-voorschrift omtrent de 16-wekentermijn bij een ophokplicht dit jaar niet van toepassing te laten zijn en de huidige vogelgriepsituatie in Europa als een calamiteit te zien, vanwege de grote impact op de productie en afzet van eieren. Dit vooruitlopend op de gewenste aanpassing van de EU-handelsnormen voor de langere termijn.

Kees de Jong, vz vakgroep Pluimveehouderij LTO/NJOP,
Bart-Jan Oplaat, vz NVP,
Cees-Jan Adema, directeur FNLI,
Werner Buck, vz Anevei,
Marc Jansen, directeur CBL.

Prijsinformatie over eieren vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin