Akkerbouw gaat klimaatverandering onderzoeken

De akkerbouwsector gaat onderzoek doen hoe telers het beste kunnen inspelen op klimaatverandering.

Het onderzoek ‘Klimaatadaptie Open Teelten’ richt zich op een combinatie van maatregelen, zoals verbetering van de bodemkwaliteit, het nemen van teeltmaatregelen, het opheffen van ondergrondverdichting en beregening. Het doel is om de risico’s op opbrengstderving door extreem weer in de akkerbouw te verkleinen.

Kosten onderzoek € 1,4 miljoen

Het project loopt van 2020 tot en met 2023 en kost ongeveer € 1,4 miljoen. Het is een publiek-private samenwerking (PPS), waarbij de overheid een deel van de kosten betaalt. Door klimaatverandering krijgen akkerbouwers meer te maken met droogte en extreme neerslag. Dergelijk onderzoek is hard nodig, stelt Edwin Michiels, akkerbouwer en voorzitter van de begeleidingsgroep van het onderzoek. “In de akkerbouw kan de schade door droogte, warme zomers en wateroverlast fors oplopen. Sommige teelten kunnen onrendabel worden. Afgelopen jaren heeft extreem weer al regelmatig voor grote schade gezorgd. Door klimaatverandering worden hogere temperaturen, meer hittegolven en veranderende neerslagpatronen verwacht”, aldus Michiels.

Bodemkwaliteit

Tegelijkertijd staat volgens Michiels de bodemkwaliteit in Nederland onder druk. “Door ondergrondverdichting en lage organischestofgehaltes kunnen gewassen sneller last hebben van vochttekort of vochtoverschot. Beregening is niet altijd en overal een optie.”

Het project bestaat uit 4 delen. In het eerste deel wordt kennis verzameld in hoeverre de huidige productiesystemen kwetsbaar zijn voor extreem weer en verzilting. De andere 3 delen richten zich op een klimaatbestendige (poot)aardappelteelt, het opheffen van ondergrondverdichting, efficiënt beregenen en waterkwaliteit in de teelt van zetmeelaardappelen. Het onderzoek is een samenwerking van de Brancheorganisatie Akkerbouw, Wageningen UR, Stichting Proefbedrijven Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en adviesbureau Delphy.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.