Besloten vennootschap (bv) toch interessant?

24-09-2020 | |
Visser
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Kiezen voor de besloten vennootschap is voor boeren die eraan denken te stoppen een interessante optie, betoogt Marten Visser.

In de landbouw is de bv nog niet algemeen aanvaard. Wel zien we in toenemende mate in de intensieve veehouderij en in de tuinbouw dat er gebruik wordt gemaakt van de bv. Dit heeft te maken met de soms enorm hoge financieringslasten voor investeringen. De beperking van de persoonlijke aansprakelijkheden is de reden dat er voor de bv wordt gekozen. Doch ook bij een “voorzienbaar naderend einde” van de landbouwonderneming, kan de tijdige keuze voor de bv interessant zijn.

Voordelen

Een voordeel van de bv is de beperking van de aansprakelijkheden voor de ondernemer. Verder is de bv een zelfstandig rechtspersoon met eigen rechten en plichten en in normale situaties is de ondernemer als aandeelhouder niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld faillissementsschulden. En de tarieven voor de vennootschapsbelasting (maximaal 25%) zijn lager dan de tarieven voor de inkomstenbelasting (maximaal 49,5%).

De tarieven voor de vennootschapsbelasting (maximaal 25%) zijn lager dan de tarieven voor de inkomstenbelasting (maximaal 49,5%)

Nadelen

Een belangrijk nadeel van de bv is dat een aandeelhouder zichzelf als bestuurder een loon moet toekennen dat minimaal € 46.000 bedraagt. Verder heeft de ondernemer voor de inkomstenbelasting vaak recht op de zogenaamde ondernemersaftrekken zoals de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de dotatie aan de oudedagsreserve. Waar fiscaal precies het omslagpunt ligt, is niet exact vast te stellen, en hangt ook af van de hoogte van de privébestedingen van de ondernemer.

Inbreng onderneming

De inbreng van een onderneming in de bv kan fiscaal zonder afrekening. Doch deze faciliteit is niet van toepassing indien op voorhand al duidelijk is dat de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Ook dient bij overdracht van het onroerend goed rekening te worden gehouden met het feit dat de onderneming nog drie jaren moet worden voortgezet, anders vervalt de toepassing van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Ook zal daarnaast een en ander wel vaak in overleg moeten gaan met de financiers van de onderneming (de bank).

Voorzienbaar einde

Vooral de intensieve veehouderij ziet zich de afgelopen periode geconfronteerd met veel bedreigingen. Sterk fluctuerende melkprijzen, soms onnavolgbare en moeilijk uitvoerbare wet- en regelgeving en als klap op de vuurpijl de maatregelen ter voorkoming van stikstofuitstoot. Daarnaast heeft een deel van de melkveehouders geen opvolgers binnen de familie.

Een aantal van deze veehouders is serieus aan het nadenken over hun toekomst. Temeer nu bedrijven die veel stikstof uitstoten bij Natura 2000-gebieden mogelijk uitgekocht worden. Voor deze veehouders is de bv een optie.

Voorbereiden

Bij beëindiging van een onderneming duurt het vaak meerdere jaren voordat daadwerkelijk het eindspel kan worden gespeeld. Daarom is het zaak de troeven zoveel mogelijk achter de hand te houden.

Bij beëindiging van een onderneming duurt het vaak meerdere jaren voordat daadwerkelijk het eindspel kan worden gespeeld. Daarom is het zaak de troeven zoveel mogelijk achter de hand te houden

Indien het voor de veehouder duidelijk is dat hij in de toekomst als veehouder wil stoppen dan is het zaak om stappen te ondernemen en de onderneming op korte termijn fiscaal geruisloos in te brengen in de bv.

Voor alle duidelijkheid: het stoppen van een onderneming is niet hetzelfde als het overdragen van een onderneming. Dus de fiscale faciliteit van het geruisloos inbrengen in de bv komt niet in gevaar.

Stoppen

Stel dat gebruik wordt gemaakt van een uitkoopregeling dan vallen alle opbrengsten ten gunste van de bv. Hoe die uitkoopregeling eruit gaat zien is op dit moment nog onbekend. De opbrengsten zullen in ieder geval bestaan uit de verkoop van de fosfaatrechten en stikstofrechten aan derden. Dit kan gaan om aanzienlijke bedragen. De veestapel zal worden verkocht en dat kan eveneens een behoorlijk bedrag opleveren.

Verder zal landbouwgrond gedeeltelijk worden verkocht of verhuurd, maar kan mogelijk niet meer worden aangemerkt als landbouwgrond. Dit zal een waardedaling tot gevolg hebben die door de overheid of derden moet worden gecompenseerd.

De zogenaamde landbouwvrijstelling is niet van toepassing op het deel wat gebruikt is voor de melkveetak, omdat er geen sprake meer is van een “blijvende agrarische bestemming”.

Al met al kunnen de winsten behoorlijk oplopen en in principe moet daarover met de belastingdienst worden afgerekend. Dan is het beter om af te rekenen tegen 25% dan tegen 49,5%.

Doorgaan

Bedenk dat de bv gewoon door kan gaan met ondernemingsactiviteiten. Met het ontvangen geld kunnen andere activiteiten worden opgestart en over een deel van de winst hoeft niet te worden afgerekend door dat te investeren in de akkerbouwtak met mogelijke gebruikmaking van de herinvesteringsreserve (HIR).


Marten Visser is werkzaam bij Nettax belastingadviseurs.Beheer