Bijdrage BO Akkerbouw voor onderzoek blijft gelijk

22-11-2020 | Laatste update op 28-01 | |
Bemonstering van een perceel met behulp van een quad ten behoeve van het aaltjesadviessysteem. - Foto: Ruud Ploeg
Bemonstering van een perceel met behulp van een quad ten behoeve van het aaltjesadviessysteem. - Foto: Ruud Ploeg

De bijdragen van akkerbouwers voor het onderzoek blijven gelijk. Er zijn inmiddels vier onderzoeksprojecten goedgekeurd voor 2021.

De Brancheorganisatie Akkerbouw houdt de tarieven voor het onderzoek in 2021 gelijk aan die van dit jaar. Akkerbouwers betalen € 13,20 per hectare poot- en consumptieaardappelen; € 8,80 per hectare zetmeelaardappelen en suikerbieten en € 4,40 per hectare tarwe, gerst, haver of rogge. Na aftrek van de kosten van inning en uitvoering heeft BO Akkerbouw een budget beschikbaar van ongeveer € 2,3 miljoen.

Verplichte bijdrage

BO Akkerbouw heeft de rekeningen verstuurd voor de verplichte bijdrage van akkerbouwers aan het Programma Onderzoek en Innovatie. Volgens de BO betalen ruim 14.000 ondernemers de bijdrage door middel van een machtiging, waarbij BO Akkerbouw de areaalopgave kan gebruiken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De machtigingen drukken de kosten voor het innen van de bijdragen. Een machtiging levert een teler daarom een korting op van maximaal € 50.

Inmiddels heeft de Topsector Agri & Food vier onderzoeksvoorstellen van BO Akkerbouw goedgekeurd. BO Akkerbouw steekt € 1,9 miljoen in deze projecten. Door bijdragen van andere partijen en de Topsector is ruim € 8 miljoen beschikbaar voor de projecten. Dat is een ruime verviervoudiging van de bijdrage door akkerbouwers, zegt directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw. “Na het succes van 2019, toen de Topsectoren maar liefst veertien voorstellen goedkeurden, hebben we het dit jaar bewust rustig aan gedaan. We hebben vooral gekeken naar verlenging of uitbreiding van bestaande projecten. Van de acht voorstellen door de BO is de helft gehonoreerd. Daar zijn we tevreden mee.”

Onderzoek naar stengelaaltjes

De projecten starten in 2021. Wageningen UR voert ze uit. Eén onderzoek richt zich op stengelaaltjes. Er zijn meer dan twintig stengelaaltjesrassen bekend in de wereld. Het project gaat met een DNA-test inventariseren welke rassen voorkomen in Nederland en op welke waardplanten de aaltjes zich thuisvoelen. Met deze kennis kunnen akkerbouwers bepalen welk soort stengelaaltje zij hebben en welke waardplanten ze niet moeten telen of moeten bestrijden. Stengelaaltjes komen onder andere voor in aardappelen, bieten en bollen.

Het tweede project Beter Bodembeheer ontwikkelt adviezen voor boeren en erfbetreders voor een duurzaam bodembeheer. Het project ‘Betere stal, betere mest, betere oogst’ wil meststromen uit nieuwe stalsystemen laten aansluiten bij de behoeften van akkerbouwers. Het vierde project richt zich op ziekteverwekkers in suikerbieten. Welke ziekteverwekkers overleven op gewasresten van gewassen, groenbemesters en onkruiden als op een perceel geen bieten worden geteeld.

Het programma Onderzoek en Innovatie van BO Akkerbouw richt zich op de thema’s bodem, plantgezondheid, technologie en klimaat. Het doel van alle onderzoeken is om het rendement van akkerbouwbedrijven te verbeteren. Akkerbouwers hebben zelf projecten aangedragen voor het onderzoek.

Engwerda
Jan Engwerda RedacteurBeheer