BO-onderzoek naar akkerbouw op zandgrond

24-04-2020 | |
Foto: Van Assendelft Fotografie
Foto: Van Assendelft Fotografie

Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) laat onderzoek doen naar de akkerbouw op zandgrond.

Er loopt al een soortgelijk onderzoeksproject op kleigrond. Er wordt gekeken naar onder andere gewasrotatie, weerbare rassen, bodembeheer, monitoring in het seizoen en gerichte gewasbescherming.

Het onderzoek gaat 4 jaar duren en loopt vanaf dit jaar tot en met 2023. Het kost bijna € 2,8 miljoen. De brancheorganisatie heeft als ambitie dat de akkerbouw in 2030 gewassen duurzaam teelt. In het onderzoek wordt gezocht naar praktische maatregelen voor de telers op zandgrond die bijdragen aan die duurzaamheid.

Ministerie wil kringlooplandbouw bevorderen

Het onderzoek ‘Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand’ is een publiek-private samenwerking (PPS). Op de kleigrond loopt een vergelijkbaar project op initiatief van het ministerie van Landbouw. Het ministerie wil kringlooplandbouw bevorderen en wil ook dat de landbouw minder afhankelijk wordt van chemische gewasbeschermingsmiddelen. BO Akkerbouw presenteerde in 2018 het Actieplan Plantgezondheid met als ambitie dat de emissies naar het milieu worden beperkt en dat in 2030 de akkerbouwproducten nagenoeg residuvrij zijn. Het telen van weerbare planten in duurzame teeltsystemen moet daarbij helpen. Daarom richt het onderzoek zich daar op.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer