Boze reacties op openstelling extern salderen

09-09-2020 | Laatste update op 25-01 | |
Foto: Jan Willem Schouten
Foto: Jan Willem Schouten

Brabant maakt het als eerste provincie mogelijk voor veehouders om stikstofrechten te verkopen. Dat mag vanaf 15 september. Andere provincies volgen naar verwachting snel. Organisaties in de sector vrezen leegloop en uitverkoop.

Brabant loopt voor de muziek uit, is het oordeel van de boerenorganisaties ZLTO, BAJK, POV, NVP, Agractie en NMV. Ze zijn tegen tegen het voornemen van deze provincie om per 15 september 2020 externe saldering van stikstofemissies mogelijk te maken. Ze vrezen dat verkoop van stikstofruimte op dit moment de toekomst van ondernemers en sector in gevaar brengt.

Geen oplossing voor PAS-melders

Ze wijzen erop dat er nog steeds geen oplossing is voor de PAS-melders. In Brabant gaat het om vijfhonderd veehouders, volgens ZLTO. Daarnaast is er nog een groep bedrijven die zo weinig depositie veroorzaken dat ze ook geen melding nodig hadden onder het PAS, maar nu wel vergunningplichtig zijn. Ook voor deze groep bedrijven is er nog geen oplossing. Omdat er daarnaast nog geen goed stikstofregistratiesysteem is, dreigt een ‘ongecontroleerde leegloop van het platteland’, aldus de organisaties.

Innovatie

Ze willen graag in gesprek met de provincie over deze concrete problemen, voordat de externe saldering voor veehouderijen van start kan gaan. Ze willen het ook hebben over de mogelijkheden om de stikstofwinst te vermarkten die een bedrijf haalt door innovatie, zoals nieuwe stalsystemen, en scheiding van mest en urine. De provincie stelt in reactie dat het besluit en de datum vast staan. De woordvoerder zegt ook dat er al continu overleg is met de sectorpartijen.

Angst voor opkoop

Grote angst binnen de sector is dat kapitaalkrachtige partijen van buiten de stikstofruimte opkopen. Daardoor zou die niet meer beschikbaar zijn voor het oplossen van knelpunten binnen de sector of voor duurzame ontwikkeling van agrarische bedrijven.

Een schot om de sector is er niet gekomen, om verschillende redenen. Wel hebben provincies en Rijk maatregelen een aantal waarborgen ingebouwd voor het openstellen van extern salderen met veehouderijgen, meldt het Ipo.

Provincies monitoren

Initiatiefnemers die extern willen salderen met een veehouderij, moeten zich vooraf melden bij hun provincie. Maandelijks monitoren de provincies hoe de regeling uitpakt en wat de effecten zijn, om zicht te houden op de ontwikkelingen. De openstelling is voor een jaar, daarna volgt evaluatie en zo nodig aanpassing, aldus het Ipo. Welke actie precies volgt als de ontwikkelingen de verkeerde kant op gaan, kan de woordvoerder van gedeputeerde staten in Brabant op dit moment niet zeggen. Eerder zei de stikstofspecialist in de provincie Flevoland dat het niet ondenkbaar is dat de handel tijdelijk stilgelegd wordt als het te gek wordt. Verwachting bij de provincies op basis van ervaringen in Limburg is overigens dat het niet zo’n vaart zal lopen met de uitverkoop.

Sloop en hergebruik

Verder willen de provincies sloop en herontwikkeling van vrijkomende bedrijfslocaties stimuleren, om het risico van leegstand en verloedering tegen te gaan. Op illegaal gebruik van locaties die niet meer gebruikt worden, wordt actief gehandhaafd, aldus het Ipo. Maar dat zijn dus geen maatregelen tegen eventuele uitverkoop zelf, alleen tegen negatieve gevolgen daarvan.

Noord-Brabant is de eerste provincie die het extern salderen voor veehouderijen openstelt, naast het Rijk. Andere provincies moeten de precieze datum nog vaststellen, maar volgen naar verwachting spoedig.

Oppewal
Johan Oppewal RedacteurBeheer