Brussel stelt extra eisen aan derogatie

26-04 | |
Minister Staghouwer ervaart weerstand in Brussel. - Foto: Canva
Minister Staghouwer ervaart weerstand in Brussel. - Foto: Canva

Brussel stelt opnieuw extra eisen aan Nederland om alsnog derogatie te verkrijgen. Verkrijging van derogatie is hoogst onzeker, en het lijkt er niet op dat Nederland al in juni bij het Nitraatcomité duidelijkheid krijgt.

Minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor zijn brief is een motie van Thom van Campen (VVD), mede-ondertekend door CDA, SGP, ChristenUnie en BBB. Daarin wordt de regering gevraagd de Kamer op korte termijn te informeren over de ‘vernietigende gevolgen van mogelijk derogatieverlies’.

De politieke partijen vragen de minister om een ‘voor de landbouwpraktijk uitvoerbaar voorstel om opnieuw derogatie te verkrijgen’. Volgens de motie heeft Nederland met het zevende actieprogramma en de aanvulling daarop al ingrijpende tegemoetkomingen gedaan aan Brussel om derogatie te verkrijgen.

Tussentijdse maatregelen

Volgens minister Staghouwer lijkt het erop dat de Europese Commissie aan Nederland net zulke voorwaarden wil opleggen als aan Ierland. Die eisen houden onder meer in dat de waterkwaliteit extra moet worden gevolgd en dat er tussentijds maatregelen kunnen worden getroffen, die rechtstreeks inwerken op het boerenbedrijf. Staghouwer vindt dat niet terecht, omdat boeren dan te maken krijgen met gevolgen van externe factoren (zoals het weer) waarop ze zelf geen invloed hebben.

Brussel denkt bovendien aan het verlagen van de mestproductieplafonds, wat direct impact kan hebben op de veehouderij. Dat raakt ook de gebiedsgerichte aanpak. De minister blijft inzetten op een derogatiebeschikking voor vier jaar, waarbij er niet tussentijds door de Europese Commissie kan worden ingegrepen. Omdat het mestseizoen al is begonnen, wil hij in elk geval voor dit jaar dezelfde derogatievoorwaarden als de afgelopen jaren.

Moeizame gesprekken

De gesprekken over derogatie voor de Nitraatrichtlijn lopen uiterst moeizaam. Staghouwer ervaart ambtelijke weerstand in Brussel. Ambtenaren van het directoraat-generaal milieu van de Europese Commissie in Brussel hebben geen geduld meer met Nederland.

De minister geeft aan dat de gevolgen van het wegvallen van derogatie groot zijn, met name voor melkveebedrijven die aan de derogatie deelnemen. Zij kunnen een groot deel van hun mest niet meer op eigen grond aanwenden. Dat kan landelijk tot een ontwrichting van de mestmarkt leiden, als die mest op de markt komt. Tegelijk zal meer kunstmest worden gebruikt. Rundveemest zal varkensmest verdringen in de akkerbouw.

Deel mest verwerkt tot kunstmestvervanger

Een deel van de mest kan – als de Europese Commissie daar toestemming voor geeft – worden verwerkt tot kunstmestvervangers. Maar de capaciteit daarvoor is onvoldoende om het mestoverschot volledig weg te werken.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer