CDA: maak goede landbouwgronden beschermd

01-06 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Hoogwaardige landbouwgrond moet beschermd worden, vindt Derk Boswijk van het CDA. Dit om grondspeculatie tegen te gaan en het voor boeren makkelijker te maken om grond aan te kopen.

Het is een van de suggesties die Kamerlid Boswijk doet om boeren aan toekomstperspectief te helpen. Boswijk schreef een stappenplan als suggestie voor de uitwerking van de hoofdlijnen die het ministers op het departement van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit twee maanden geleden bekendmaakte.

Zijn stappenplan sluit voor een groot deel aan bij de ingezette koers die minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft uitgestippeld, het CDA zou ook willen beginnen met het doen van gebiedsanalyses en daarna vaststellen van (natuur)doelen per gebied voor klimaat, water en stikstof.

Alternatieve energiebronnen

Daarna moet er ook een analyse komen van de landbouw in diezelfde gebieden, vindt Boswijk. Gebieden met goede ‘hoogwaardige’ landbouwgrond moeten een beschermde status krijgen. Andere functies, zoals woningbouw, bedrijventerreinen of alternatieve energiebronnen zijn in deze gebieden zo goed als uitgesloten. Dit moet ervoor zorgen dat er minder met grond gespeculeerd wordt voor bijvoorbeeld woningbouw, infrastructuur of natuurontwikkeling. Het idee is dat dan de grondprijzen minder hard stijgen en dus beschikbaar blijven voor boeren die willen extensiveren of een bedrijf willen beginnen.

De uitwerking volgt dan in de vierde stap, waar per bedrijf moet gekeken worden naar stikstofemissies op het bedrijf door te innoveren en te extensiveren. Pas als dat niet mogelijk blijkt, komt het bedrijf verplaatsen of opkopen in beeld. De emissiereductie die met de maatregelen (innoveren, extensiveren, verplaatsen en opkoop) wordt behaald moet ten goede komen aan natuurherstel en een deel moet door middel van registratie via een stikstofbank vrijgegeven worden voor duurzame economie, bouw en landbouw, in het bijzonder aan PAS-melders, schrijft Boswijk in z’n plan. https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/user_upload/Vijfstappenplan%20stikstof%20def.pdf

Instellen van keurmerk

Een andere suggestie van Boswijk die bij deze stap hoort, is het instellen van een keurmerk voor veevoer waarmee boeren makkelijk een indicatie krijgen of en hoeveel reststromen er gebruikt zijn in veevoer.

Dit voorbeeld licht CDA uit, omdat termen over kringlooplandbouw en verbeteren van het boerenverdienmodel wel wat concreter mogen. Die laatste is voor de CDA’er van groot belang, wat Boswijk betreft is een slecht verdienmodel voor de landbouw net zo’n grote bedreiging voor de voedselzekerheid als de problemen met natuur en klimaat.

van Rooijen
Meer over


Beheer