Skip to content

Coronavirus: wat betekent het voor mijn bedrijf – update

Vragen en antwoorden over het coronavirus. Wat moet of kan je doen als ondernemer?

Updated on:
Business
Achtergrond
Foto: Canva

Foto: Canva

Vragen en antwoorden voor ondernemers over het coronavirus: steun voor multifunctionele landbouw en hoe zit het met vakantiedagen van personeel?

Dit artikel wordt regelmatig aangepast aan de actualiteit. Nieuwste update: 18 april.

Nieuw: Kan ik als ondernemer in de multifunctionele landbouw ook aanspraak maken op de eenmalige ondersteuning van € 4.000 voor kleine ondernemers?

Tot voor kort was dit noodloket in feite niet toegankelijk voor agrarisch ondernemers, maar alleen voor een specifieke lijst van bedrijfstakken die geregistreerd staan in het Handelsregister. Multifunctionele landbouwbedrijven staan meestal ingeschreven als agrarisch bedrijf, terwijl ze wel een belangrijk deel van hun inkomen halen uit bijvoorbeeld een winkel of een camping.

Sinds 15 april kunnen deze ondernemers zich toch melden bij RVO.nl. Daar wordt per geval bekeken wat de mogelijkheden zijn. De hoofdactiviteit van het inkomen is leidend. Dit meldt LTO vakgroep Multifunctionele Landbouw. De eis dat voor deze regeling het bedrijf op en ander adres moet staan ingeschreven dan de eigen woning is voor deze situaties geen belemmering meer.

Nieuw: moet ik er aan meewerken als mijn werknemers hun aangevraagde vakantiedagen willen terugdraaien vanwege de coronacrisis?

In deze coronatijd komt het inderdaad voor dat werknemers geen behoefte hebben aan hun aangevraagde en verleende vakantiedagen. Het argument is daarbij vaak dat ze er toch niets aan hebben, omdat ze er niet op uit kunnen. Toch hoeft een werkgever daar niet aan mee te werken. Zeker niet als hij of zij juist nu weinig werk heeft of al voor vervanging gezorgd heeft in verband met de vakantie van de medewerker.

Wel getuigd het van goed werkgeverschap om in deze bijzondere tijd samen een oplossing te vinden. In een webinar van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw gaat Peter Baltus van de LTO Taskforce Arbeid op dit onderwerp in:

Lees meer over vakantiedagen onder de video:

Nieuw: Mag ik mijn werknemers verplichten nu vakantiedagen op te nemen in verband met het wegvallen van werk door de coronacrisis? Kan ik eventueel een vakantieaanvraag weigeren?

Nee, de mogelijkheid om werknemers te verplichten is er niet. Een werknemer gaat in principe zelf over zijn vakantiedagen en het moment waarop hij of zij die wil opnemen. Dat laatste uiteraard in overleg met de werkgever. Vanwege de bijzondere situatie is het goed om met elkaar in overleg te gaan, waarbij dan wellicht een tussenoplossing wordt gevonden.

Het weigeren van een vakantieaanvraag kan wel, maar dan wel gemotiveerd en bij voorkeur schriftelijk. Door de coronacrisis kan het zijn dat later te veel werknemers tegelijk op vakantie willen. Dat kan een motief zijn.

Volgens Peter Baltus van de LTO Taskforce Arbeid is het bij een dergelijk beslissing altijd goed om je in je achterhoofd af te vragen of de reden van de weigering overeind zou blijven voor de rechter. Dit kan helpen een goede en sluitende argumentatie voor de weigering op te stellen. Op de site van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw is een webinar te zien van 15 april waarin verder op dit onderwerp wordt ingegaan (zie video hierboven).

Hoort dierenarts ook tot de vitale beroepen?

Ja. Landbouwminister Carola Schouten heeft dat geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer. ‘Veterinaire taken of diensten ten behoeve van de voedselketen vallen binnen het bereik van de lijst. Het is aan ondernemers, werkgevers en werknemers om hierin juiste keuzes te maken.’

Wat houdt de extra steunmaatregel in die de minister op 15 april heeft aangekondigd voor de agrarische sector?

  • € 600 miljoen voor omzetschaderegeling voor sierteelt en specifieke voedingstuinbouw.
  • Omzet in maart, april en mei minimaal 30% lager dan gemiddelde omzet in dezelfde drie maanden in afgelopen drie jaar.
  • Uitgangspunt: eigen risico van 30% omzetschade, daarna maximaal 70% vergoeding van maximaal 70% omzetschade. Totaal vergoedt het ministerie van LNV maximaal 49% van de schade, afhankelijk van deelname.
  • € 50 miljoen voor compensatieregeling fritesaardappelen.
  • Telers die kunnen aantonen dat hun voorraad onverkoopbaar is, krijgen 40% van gemiddelde marktwaarde tussen september 2019 en maart 2020.
  • Uitwerking van de regelingen volgt in de komende weken via RVO.nl en brancheorganisaties.

Welke steunmaatregelen zijn er voor ondernemers, met name in de land- en tuinbouw?

Sommige steunmaatregelen zijn specifiek voor de land- en tuinbouw, andere voor het hele mkb. Ze variëren van rechtstreekse financiële steun tot uitstel van belasting en verruimde borgstelling. Sommige maatregelen zijn nog in de maak. Een overzicht:
Noodfonds
Het kabinet werkt aan een noodfonds voor getroffen sectoren in de landbouw, zoals de sierteelt, de frietaardappelen en mogelijk ook de eendenhouderij. De Europese Commissie moet toestemming geven voor deze steunmaatregel, die voor bedrijven maximaal € 100.000 mag bedragen.

Tegemoetkoming loonkosten
De staat betaalt drie maanden lang het loon door van werknemers van door corona getroffen bedrijven. Deze regeling NOW is in de plaats gekomen van de vroegere werktijdverkorting. Ze geldt voor ondernemers met minimaal 20% omzetverlies gedurende drie maanden. Aanvragen gaat via het UWV en kan sinds 6 april, tot en met 31 mei. Betaling maximaal 90% van de loonsom naar rato van omzetdaling, met terugwerkende kracht tot 1 maart.
Er wordt ook gewerkt aan een tegemoetkoming van de loonkosten voor werkgevers die vooral afhankelijk zijn van seizoenarbeiders. Met name in de tuinbouw is dat een regeling die soelaas kan bieden. Op die regeling hebben ondernemers massaal aanspraak gemaakt, maar juist voor bedrijven met seizoenspieken heeft ze beperkingen.

Inkomensondersteuning
Voor kleine ondernemers en zzp‘ers die in de knel gekomen zijn door corona, is inkomensondersteuning mogelijk van maximaal € 1.500 per maand. Deze Tozo-regeling is gebaseerd op het Bijstandsbesluit zelfstandigen, maar gaat veel sneller en kent soepeler voorwaarden. Aanvraag via de gemeente waar je woont.

Eenmalige gift van € 4.000
In eerste instantie voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door coronabeleid, zoals horeca. Het gaat om een eenmalige gift van € 4.000 belastingvrij. Deze regeling TOGS gaat via RVO.nl.
Binnenkort kunnen meer bedrijven hier gebruik van maken, zoals bedrijven in de groente- en fruitsector.

Borgstellingskrediet land- en tuinbouw
Deze al bestaande regeling is per 18 maart uitgebreid, speciaal vanwege de coronacrisis. De regeling heet BL-C. Gezonde agrarische bedrijven kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Overbrugginsgkrediet is financierbaar tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen, of bij de plusvariant bestemd voor duurzame innovaties, € 2,5 miljoen. De staat staat borg voor 70% van het gehele overbruggingskrediet. De premie voor de BL-C regeling is verlaagd van 3% naar 1,5% en voor startende ondernemers en overnemers van 1% naar 0,5%.

Het mkb kent een eigen borgstellingsregeling, de BMKB-regeling. De premie hiervoor is verlaagd van 3,9% naar 2%.

Aanvragen kan tot 31 maart 2021. Dit gaat via de financier. Het is aan de banken om te beoordelen of bedrijven voldoende gezond zijn om in aanmerking te komen voor het krediet.

Komt er vervroegde uitbetaling van toeslagen?

Ja. Het kabinet wil al vanaf 1 juli voorschotten geven op de Europese inkomenssteun. Bovendien een hoger percentage dan op basis van de EU-regels nu is toegestaan. De Europese regels staan toe dat voorschotten worden betaald vanaf 16 oktober. Maar Nederland pleit er met andere landen voor dat die voorschotten eerder kunnen worden uitgekeerd.

De Europese Commissie staat al hogere voorschotbetalingen voor de directe inkomenssteun en voor de uitkeringen voor agrarisch natuurbeheer toe. Wanneer dat mag gebeuren, is echter nog niet bekend.

Lees verder onder de tweet.

Kunnen bedrijven onderling personeel uitwisselen?

Ja, dat kan. Het heet ‘collegiale uit- en inlening. Alfa Accountants wijst erop dat dit zonder winstoogmerk moet gebeuren en tijdelijk moet zijn. In verband met het coronavirus kan dit een aantal maanden, volgens dit accountantsbureau.

Soms moet het uitlenen van personeel worden gemeld aan de Kamer van Koophandel. Dat moet de uitlener doen. De inlener moet zich bewust zijn van zijn aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen.

Via de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw is een modelovereenkomst te downloaden. Hiermee kunnen werkgevers die medewerkers uit- en inlenen heldere afspraken maken en vastleggen. Ook de medewerker moet deze afspraken ondertekenen.

Wat moet ik als werkgever doen aan extra veiligheidsmaatregelen op de werkplek?

Hiervoor geldt een protocol van de GGD. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Richtlijn is onder meer een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter. Soms kan worden gewerkt met plastic tussenschotten tussen werkplekken. Als normaal gesproken niet gewerkt wordt met mondkapjes of handschoenen hoeft dat nu ook niet als extra veiligheidsmaatregel.

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar het werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?

Als het gaat om personeel dat niet naar het werk kan komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege het coronavirus, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden. Dit meldt de rijksoverheid op een speciale corona-website.

Kan ik uitstel krijgen van belastingbetaling als ik liquiditeitsproblemen heb?

Uitstel is mogelijk voor veel belastingen. In ieder geval inkomsten-, vennootschaps-, omzet- (btw) en loonbelasting. De invorderingsrente (bij te laat betalen van belasting) is verlaagd van 4% naar 0,01%.

Ondernemers kunnen ook uitstel krijgen van de energiebelasting (EB) of Opslag Duurzame Energie (ODE) en de btw hierover. Energieleveranciers zullen voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE, noch de btw hierover, in rekening brengen. In oktober 2020 worden deze belastingen alsnog via een aanvullende factuur in rekening gebracht. Uitstel voor de periode van voor april is niet mogelijk.
Tot slot heeft de douane nog maatregelen voor bedrijven die met export in de knel komen.
Uitstel van betaling van gemeente- en waterschapsheffingen is mogelijk. Apart aanvragen via het GLBT. Gemeentelijke precariobelasting, reclamebelasting

Geven banken uitstel voor aflossing en rente?

Alle banken hebben aangekondigd dat ze uitstel verlenen voor aflossingen aan bedrijven die in de problemen komen door corona. Het gaat om het aflossen van leningen aan MKB-bedrijven inclusief land- en tuinbouwbedrijven.

ABN Amro heeft daarnaast uitstel verleend voor het betalen van rente in de komende 6 maanden. De bank heeft in principe voor alle zakelijke klanten zowel aflossing als de rente opgeschort, tenzij ze daar voor 1 april hebben aangegeven daar geen gebruik van te willen maken.

De regeling houdt onder andere in dat ABN Amro in de maanden april tot en met september 2020 geen betalingen voor aflossing, rente en kredietgerelateerde kosten incasseert. Ook zogenoemde limietverlagingen van rekening courant kredieten worden tot 1 oktober niet doorgevoerd.

Uitgestelde betalingen moeten uiterlijk aan het eind van de looptijd in een keer betaald worden. Voor de uitgestelde aflossingen wordt vanaf 1 oktober dezelfde rente berekend als voor de lening zelf. Over de uitgestelde rente en kosten berekent deze bank geen rente tot het einde van de looptijd. De volledige voorwaarden staan op de website van ABN Amro.

Bij Rabobank en ING wordt in principe alleen uitstel verleend voor aflossingen. Ook hier geld vooralsnog een termijn van maximaal 6 maanden conform de regeling die eind maart is afgekondigd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Uitstel wordt door Rabobank en ING verleend op verzoek van de klant.

Kan een medewerker met een ziek kind thuis aanspraak maken op zorgverlof of calamiteitenverlof?

Met een ziek kind thuis kan een medewerker gebruik maken van zorgverlofregelingen in de cao’s. En voor medewerkers die vast zitten in het buitenland is er het calamiteitenverlof.

“Ga niet te snel akkoord met zomaar het loon doorbetalen”, stelt Peter Baltus van LTO Noord. “Dat calamiteitenverlof is heel flexibel. Dat kan op elk moment ingaan en ook weer worden beëindigd. Wij houden in contact met de Landbouwraden over de hele wereld zo precies mogelijk bij welke reisbeperkingen en mogelijkheden voor terugkeer er per land zijn.”

Ik ben melkveehouder. Moet ik mijn afnemer inlichten en speciale maatregelen nemen als ik ben besmet met het coronavirus?

Ja. Melkveehouders met ziekteverschijnselen die kunnen duiden op het coronavirus moeten dit melden aan hun melkverwerker. De fabriek geeft de melding dan door een de RMO-chauffeur, die de melk wel komt ophalen. Dit heeft de zuivelindustrie afgesproken en gemeld in brieven aan leden en/of leveranciers.

Als je verdachte ziekteverschijnselen hebt, moet je ook extra maatregelen nemen ter bescherming van de RMO-chauffeur, zoals een extra reiniging en ontsmetting van het tanklokaal 2 uur voordat hij de melk komt ophalen. Dit moet met name op die onderdelen waarmee de RMO-chauffeur in aanraking komt, zoals deurknoppen, buiten- en bovenkant en bedieningspaneel van de melktank en reinigingsapparatuur. Na de reiniging mogen deze onderdelen, niet meer worden aangeraakt door de melkveehouder totdat de melk is opgehaald.

De RMO-chauffeur of ander bezoek moet verder handen kunnen wassen met zeep en afdrogen met papieren wegwerphanddoeken of een normale handdoek, die alleen door de chauffeur gebruikt wordt.

Op de fabriek moet de RMO-chauffeur allerlei extra hygiëneregels naleven. Hij wordt er weggehouden van contact met fabriekspersoneel en mag niet binnenkomen. Bij FrieslandCampina zijn er extra ruimtes voor de chauffeurs.

Ik ben boer of tuinder, maar mijn partner werkt buitenshuis in een niet-cruciale sector. Mag mijn kind naar school of de kinderopvang?

Het uitgangspunt is dat boeren en tuinders kunnen blijven werken. Als in het gezin één van de partners boer of tuinder is, maar de ander niet, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn, zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Is het verplicht om medewerkers waar mogelijk thuis te laten werken?

Nee, het is geen verplichting maar een (dringend) advies van de rijksoverheid, om werknemers tot en met 6 april zoveel mogelijk thuis te laten werken. Indien mogelijk uiteraard. Bij praktisch werk is dat meestal niet zo. Waar medewerkers toch op locatie moeten zijn, is het advies om werktijden zo veel mogelijk te spreiden. Je bent hiertoe als werkgever bevoegd, ook als er normaliter andere afspraken zijn. Er zit wel een andere kant aan: je bent als werkgever verplicht om je medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving aan te bieden. Dat kan betekenen: een medewerker de toegang weigeren als de situatie niet veilig is.

Ik heb een bedrijf met enkele medewerkers. Een ervan heeft het coronavirus en zit ziek thuis. Moet ik mijn andere medewerkers nu ook naar huis sturen?

Nee, dat hoeft niet. De medewerkers en uzelf kunnen blijven werken, maar zij moeten, zeker in de eerste twee weken, goed in de gaten houden of ze klachten krijgen. Mocht dat het geval zijn, kan alsnog worden besloten of een werknemer thuis moet blijven.

Een gezinslid van mijn medewerker heeft koorts. Moet de medewerker nu thuis blijven?

Nee, niet als hij of zij werkzaam is in een cruciaal beroep of de vitale sector, zoals de voedselvoorziening. Voor deze mensen geldt een uitzondering op de regel dat het hele gezin thuis moet blijven wanneer een gezinslid koorts heeft.

Mijn medewerkers komen samen in een auto of busje naar het werk. Mag dat nog?

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat medewerkers minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden. Dat geldt ook bij het vervoer dat wordt geregeld door de werkgever.

Bedrijven in de voedselketen, inclusief landbouwbedrijven, horen tot de ‘vitale sectoren’. Wat betekent dat voor mij als ondernemer of werknemer in deze keten?

Om deze vitale sectoren te laten blijven functioneren, is het advies om naar het werk te blijven komen voor wie geen klachten heeft. Zie verder de vraag hierboven over kinderopvang en school voor kinderen van boeren en tuinders en anderen werkzaam in deze vitale sector.

Mijn werknemer is in quarantaine, heeft hij recht op doorbetaling?

In dit geval is de medewerker niet ziek, maar moet hij of zij thuisblijven vanwege een zieke of verdachte huisgenoot. Ook als het niet mogelijk is om thuis te werken, is er evengoed recht op doorbetaling. “In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Maak dan samen afspraken over bijvoorbeeld (bijzonder/zorg) verlof”, meldt Stigas.

Lees verder onder de afbeelding.

Afbeelding: Stigas
Afbeelding: Stigas

Kan de zorg iets met stofmaskers die ik in de stal gebruik?

Ja, er zijn meerdere inzamelingsacties voor beschermingsmateriaal voor zorginstanties. Ook boerenorganisaties verzamelen spullen voor de zorg. Landelijk coördineert het Rode Kruis dit. Deze hulporganisatie zegt dat alle aanbod van beschermingsmiddelen welkom is; deskundigen beoordelen uiteindelijk of het materiaal ook echt bruikbaar is. Aanbieders wordt gevraagd contact op te nemen.

Het ministerie van Volksgezondheid noemt de volgende middelen die de zorg nu goed kan gebruiken:

• Ffp2-maskers

• Schorten

• Handschoenen

• Beschermingsbrillen

• FFP1- en 3-maskers

• Chirurgische maskers

• Desinfectantia

• Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)

• Beademingsapparatuur

Ik hoorde dat ik dieren moet mijden als ik ziek ben. Klopt dat?

Ja. Er zijn geen aanwijzingen dat gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden met het coronavirus, meldt Wageningen UR. Ook is niet aangetoond dat die dieren een infectiebron vormen voor mensen. Wel is het een meldingsplichtige ziekte. Als het virus in zieke dieren aangetoond is, moet dat direct gemeld worden aan de NVWA. Er is een PCR-test beschikbaar. Vaccins zijn er niet tegen het coronavirus dat nu in omloop is (SARS-CoV-2)

Desondanks is het advies om, als je ziek bent door corona, contact met dieren te vermijden. Voor huisdieren geldt dan: laat ze door iemand anders verzorgen. Over vee meldt de WUR verder: “Hoewel er geen bewijs is dat landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden, geldt voor voedselproducerende dieren het voorzorgsprincipe totdat meer bekend is over de risico’s. Voor veehouders met COVID-19 is het advies om contact met hun dieren te vermijden, niet in de stal te komen en anderen voor de dieren te laten zorgen.”

Kunnen insecten zoals muggen het coronavirus overdragen?

Nee, meldt de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De organisatie rekent op een speciale website af met een heel serie fabels over het virus. Zo kun je het niet wegdouchen, overleeft het in alle klimaten en is een hand-droogapparaat niet afdoende om het te doden. Wassen met een alcoholhoudende zeep of met water en zeep is het enige wat helpt. Afgeraden wordt het gebruik van uv-desinfectie voor de handen, vanwege gevaar voor de huid.

Er is coronavirus aangetoond in rioolwater. Is nu het slootwater besmet?

RIVM sluit niet uit dat er ook coronavirus in het oppervlaktewater zit, maar daar is geen onderzoek naar gedaan. In theorie kan het wel, zeker in de buurt van riooloverstorten. RIVM adviseert gebruikers van oppervlaktewater de gewone hygiënemaatregelen te nemen zoals het wassen van handen. Het is niet bekend of het coronavirus in oppervlaktewater kan overleven.

Zijn rij- en rusttijden voor mesttransporten versoepeld?

Ja, de agrarische sector hoort tot de cruciale beroepen als onderdeel van de voedselketen. Ook mesttransport en -aanwending zijn onderdeel van de agrarische sector en vallen daardoor onder de cruciale beroepen. Daarmee zijn de rij- en rusttijden voor mesttransport met terugwerkende kracht vanaf 14 maart tot en met 6 april versoepeld. Dat betekent dat de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur zijn verhoogd. De wekelijkse rijtijdlimiet gaat van 56 uur naar 60 uur en de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet gaat van 90 naar 96 uur. Een andere wijziging betreft de wekelijkse rustperiode. De wekelijkse rustperiode, die normaal gesproken uiterlijk 6 dagen na het einde van de laatste wekelijkse rust moet beginnen, gaat naar 7 dagen.

Gaan veemarkten nog door? En boerenmarkten?

Ja, die mogen nog steeds doorgaan, zij het met strikte hygiëneregels. Zo is het traditionele handjeklappen verboden. De veemarkten zijn uitgezonderd van het samenkomstverbod dat maandagavond 23 maart is afgekondigd. Dat blijkt uit een toelichting op de afgekondigde maatregelen. Markten worden gezien als onderdeel van de voedselketen. Gemeenten en marktmeesters moeten in de gaten houden of op markten de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen en mensen voldoende afstand van elkaar houden.

Op veemarkten gelden strikte hygiëneprotocollen die zowel voor de diergezondheid als voor de volksgezondheid van belang zijn. Handelaren gebruiken wegwerpjassen en handschoenen die op locatie worden verstrekt en ingenomen. Er is toezicht op het in acht houden van de anderhalve meter afstand tussen de aanwezige mensen. Tevens is dus het traditionele handjeklap verboden.

Ook regionale boerenmarkten, waar producten rechtstreeks aan de consument worden geleverd, kunnen doorgaan.

Is vee-export nog mogelijk?

Er zijn beperkingen. Door inperking van de keuringscapaciteit bij de NVWA is export van melkvee bestemd voor slacht niet meer mogelijk. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Als een veehouder melkkoeien naar de slacht wil afvoeren, zullen ze naar een slachthuis binnen Nederland moeten, schrijft ze. “Dit is een kwetsbare groep dieren waarvoor bij export anders extra toezichtcapaciteit nodig is (het zogenaamde 4-ogen principe).” Ook voor controle op export van fokdieren en paarden is minder toezichtscapaciteit beschikbaar, waardoor deze mogelijk niet door kunnen gaan, meldt de minister.

Voor de exportcontrole van varkens en ander slachtvee is nog wel controlecapaciteit beschikbaar.

Gaat de NVWA door met controles?

Ja, maar wel op een lager pitje en alleen bij zaken die echt noodzakelijk zijn. De minister noemt in haar Kamerbrief ‘inspecties naar aanleiding van meldingen bij de NVWA die vanwege de ernst van de overtreding en/of de mogelijke gevolgen voor de voedselveiligheid, het dierenwelzijn, de diergezondheid of de plantgezondheid onmiddellijk om een inspectie vragen’.

Moet ik een NVWA’er ook in coronatijd toelaten op mijn erf?

Ja, al is de kans op controleurs op een boerenerf nu bijzonder klein. NVWA’ers komen alleen nog fysiek op bedrijfslocaties als dat essentieel is voor continuïteit van de voedselvoorziening. Dat betreft keuringen op voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn in de slachthuizen en certificeringswerkzaamheden ten behoeve van de import van voedingsmiddelen en de export van onder andere varkens en slachtvee, met uitzondering van melkkoeien.

Bedrijven die worden gecontroleerd moeten zorgen voor een veilige plek voor de controleur.

Gelden in coronatijd dezelfde regels en voorwaarden op het gebied van faunaschade en voorkoming daarvan?

Ja, dat hebben de provincies 1 april bekendgemaakt. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet je zoals altijd aantonen dat je zoveel mogelijk gedaan hebt om faunaschade te voorkomen en te beperken. Een vrijstelling of ontheffing moet minimaal op twee verschillende dagen per week gebruikt zijn om om schade te bestrijden met afschot.

Je moet wel in lijn blijven met de richtlijnen van het RIVM. Daarom mogen niet meer dan 3 jagers tegelijk in actie komen. En de onderlinge afstand moet 1,5 meter minimaal zijn. En een zieke of verkouden jager mag zijn werk ook niet doen.

Als je hierdoor niet kunt voldoen aan de eis twee keer per week schade te bestrijden, moet je dat schriftelijk in de tegemoetkomingsaanvraag motiveren. BIJ12 gaat daar coulant mee om, in ieder geval voor de periode tussen 15 maart (10 maart voor Noord-Brabant) en 28 april. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen de richtlijnen en deze data worden aangepast.

Mijn bedrijf ondervindt veel financiële schade als gevolg van het coronavirus. Wat kan ik nu doen?

Het advies is: documenteer de schade goed. Dat geeft je niet alleen inzicht in je eigen situatie, maar het kan in een later stadium helpen in de onderbouwing van een mogelijke claim. Dat kan wanneer er een regeling komt die voorziet in een tegemoetkoming in de schade. Zonder bewijs is een claim niet veel waard. Schade die gedocumenteerd kan worden, zijn inkomstenderving en extra kosten, bijvoorbeeld voor arbeid. Ook kun je bewijs verzamelen en archiveren met een datum en omschrijving, zoals foto’s en mails met afzeggingen van orders. Op dit moment is er voor de tuinbouw een registratieformulier beschikbaar waarvoor RVO.nl en het ministerie van LNV hun goedkeuring hebben gegeven. LTO werkt aan een registratieformulier voor de dierlijke sectoren en multifunctionele landbouw.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin