D66: meer natuur, minder stikstof en minder vee

Meer kringlooplandbouw, meer natuur, minder stikstofuitstoot en minder vee. Dat zijn elementen uit het zondag gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma van regeringspartij D66.

Op het stikstofdossier volgt D66 het advies van de commissie-Remkes en het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks: een vermindering van de stikstofneerslag van 50%.

Revolutie ontketenen

De partij zegt in het verkiezingsprogramma een revolutie te willen ontketenen in de landbouw. Met kringlooplandbouw – minder gebruik van kunstmest, minder bestrijdingsmiddelen, en opwaardering van dierlijke mest zijn daarvan onderdelen.

Bufferzones rond natuurgebieden

D66 wil bufferzones rond natuurgebieden aanleggen waar de landbouw beperkingen worden opgelegd door een verhoogd waterpeil en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aan banden wordt gelegd. In 2030 moet het natuurareaal ten opzichte van nu worden uitgebreid met 50.000 hectare en in 2040 moet de totale oppervlakte van het natuurnetwerk 400.000 hectare bedragen.

Natuurcorridor

Boeren krijgen van D66 steun bij de aanleg van poelen, bloemrijke slootkanten of een struikrand. Het idee van een natuurcorridor tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen komt in het verkiezingsprogramma terug. Dat plan is ooit onder staatssecretaris Henk Bleker (CDA) van tafel gehaald. Om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan wil D66 het waterpeil fixeren en verhogen. “Hoe de grond wordt gebruikt, volgt voortaan uit het waterpeil, niet andersom.”

Heffing op stikstofuitstoot

Om de stikstofproblematiek aan te pakken komt er een heffing op de stikstofuitstoot. D66 wil de stikstofbelasting met 50% verminderen en de omvang van de veestapel in de intensieve veehouderij halveren. Over de melkveehouderij is de partij minder precies: de omvang van de rundveestapel moet substantieel afnemen, stelt de partij.

Commissie-Remkes

Een vermindering van 50% van de stikstofbelasting sluit aan bij het advies van de commissie-Remkes en bij het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks. Het wijkt af van het kabinetsvoorstel, dat tot 2030 uitkomt op een vermindering van de stikstoflast met 26%.

Het accent bij de landbouw moet liggen op plantaardige productie. “We gaan de grond beter inzetten: meer grond voor plantaardig voedsel voor mensen, meer restproducten gebruiken voor veevoer en minder vlees consumeren.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.