Doorgaan naar artikel

De hoofdpunten van de stikstofwet

Foto: Canva

Foto: Canva

De Tweede Kamer wil een aantal nieuwe elementen opnemen in de stikstofwet (Wet stikstofreductie en natuurverbetering) zoals die komende dinsdag ter stemming komt. In het kort de hoofdpunten.

  1. Er komt in de wet duidelijkheid voor de zogenoemde PAS-melders. Niet dat ze op korte termijn een vergunning op de mat krijgen. Het wordt echter in de wet geregeld dat hun situatie binnen drie jaar wordt gelegaliseerd. Het gaat om 3.637 PAS-melders en om activiteiten waarvoor onder het Programma Aanpak Stikstof geen meldingsplicht gold.
  2. Het zogenoemde beroepsverbod voor piekbelasters die zich (vrijwillig) laten uitkopen, komt te vervallen. Ondernemers van wie het bedrijf wordt beëindigd en waarvan de stikstofrechten vervallen, kunnen zich elders hervestigen. Zij moeten op de nieuwe locatie zorgen voor een aanvullende substantiële vermindering van de stikstofuitstoot.
  3. In de wet wordt vastgelegd dat de minister met de Europese Commissie overlegt over de toepassing van de Europese regels, als een vermindering van de stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden redelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd. Dat geldt met name in gebieden waar de invloed vanuit het buitenland groot is en maatregelen in Nederland niet of nauwelijks effect hebben.
  4. In de wet wordt vastgelegd dat bij het nemen van maatregelen voor het behoud van kwetsbare natuur nadrukkelijk rekening wordt gehouden met ‘de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met de regionale en lokale bijzonderheden’. Die belangen worden in de Europese regels wel benoemd, maar waren in Nederland niet in wetgeving vastgelegd.
  5. In de wet worden twee extra doelen geformuleerd over de vermindering van het areaal stikstofgevoelige natuur waar sprake is van overschrijding van de kritische depositiewaarde (kdw). In 2025 moet de stikstofneerslag in 40% van de kwetsbare stikstofgevoelige gebieden onder de kdw zijn, in 2030 in 50% van de gebieden en in 2035 in 74% van de gebieden. Het doel voor 2035 komt ongeveer overeen met een vermindering van de stikstofuitstoot van 50%, zoals de Commissie-Remkes heeft geadviseerd voor 2030. De doelen zijn juridisch afdwingbaar.
  6. Om de doelen te bereiken worden verschillende maatregelen genomen. Het gaat om opkoop van bedrijven, maar ook om technische voorzieningen om de stikstofuitstoot te verminderen en om natuurherstelmaatregelen. Voor de stikstofreductie in de landbouw zullen afspraken met de sector worden gemaakt, bijvoorbeeld over aanlengen van mest met water, meer weidegang of ander voer. Er komen geen ministeriële regelingen die boeren dwingen op een bepaalde manier te werken. Het doel (vermindering van de stikstofuitstoot, hoe dan ook) staat centraal.
  7. De minister neemt het initiatief voor een breed overleg met sector- en ketenpartijen, banken, relevante maatschappelijke organisaties en regionale overheden om afspraken te maken over tal van onderwerpen. Dat moet leiden tot een landbouwakkoord waarmee er ‘duidelijkheid, ruimte en een economisch en ecologisch duurzaam toekomstperspectief voor de vele gezinsbedrijven in de agrarische sector’. Deze aanzet voor een landbouwakkoord is door PvdA-er William Moorlag meermalen (tevergeefs) op de agenda gezet.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin