Draagvlak nodig voor energie

De strijd om de ruimte gaat zich komende jaren toespitsen op energie.

Waar moeten al die windmolens en zonnepanelen komen die nodig zijn om in de groeiende behoefte aan duurzame energie te voorzien? Aan regionale overlegtafels wordt hier driftig over gepraat. Dat heeft nu een eerste verkenning opgeleverd.

Hoopgevend én zorgwekkend

Het resultaat is hoopgevend én zorgwekkend. Positief lijkt de grote ambitie, ook al bestaat die nog vooral op papier. Er zijn plannen voor fors meer productiecapaciteit dan de beoogde 35 terawattuur in 2030. Technisch zijn er hobbels, maar er is ook heel veel mogelijk. Financieel zijn er bottlenecks, maar ook dat lijkt niet het grootste probleem.

Draagvlak

Met het draagvlak ligt dat anders. Hoe krijg je iedereen mee? Hoe verdeel je lusten en lasten? De voorkeuren zijn duidelijk: molens zoveel mogelijk langs de snelweg, waar ze minder zouden opvallen, en zonnepanelen op daken. Maar bij zulke grote ambities hoort ook druk: houden zulke wensen dan stand? Vaak niet, helaas.

Wieringermeer en Veenkoloniën

Het bewijs is deze week opgeleverd: het grootste windmolenpark op land domineert de hele Wieringermeer. En ondanks pogingen de omgeving te betrekken, was er toch meteen luid gemor. Onvrede kan tot gekke dingen leiden. Kijk naar de Veenkoloniën, waar zelfs aanslagen op windmolens zijn gepleegd.

Vergelijking

Een vergelijking met de reconstructie van het platteland in de zandgebieden van begin deze eeuw dringt zich op. Jarenlang was door ‘stakeholders’ (toen heetten ze nog niet zo) vergaderd en gepolderd. Iedereen leek te kunnen leven met ‘verwevingsgebieden’, ‘extensiveringsgebieden’ en ‘landbouwontwikkelingsgebieden’. Totdat de burgerij wakker werd en simpelweg zei: wij motten die megastallen niet.

Vroeg betrekken

Om herhaling te voorkomen is het nodig de mensen die met molens en zonnecentrales te maken krijgen er vroeg bij te betrekken, echt naar hen te luisteren en hen te laten delen in de voordelen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.