Eerste stikstofreductie kan al worden ingeboekt

10-06 | |
Foto: Galama Media
Foto: Galama Media

De eerste stap in de vermindering van de ammoniakemissie kan al worden ingeboekt.

Volgens een rapport van Wageningen Universiteit en Researchcentrum is tussen 2018 en 2019 de ammoniakuitstoot uit de landbouw afgenomen van 111,7 tot 105,6 kiloton. Dat is een vermindering van ruim 5% in één jaar.

In de vrijdag gepubliceerde doelstellingen moet de ammoniakemissie in een groot deel van het landbouwgebied Nederland tussen 2018 en 2030 met 12% dalen. In gebieden nabij natuur gelden veel hogere percentages.

Voortzetting dalende trend

“De totale ammoniakemissie uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen bij landbouwbedrijven, hobbybedrijven, particulieren en natuurterreinen in 2019 bedroeg 112,0 miljoen kilo NH3, een daling van 6,2 miljoen kg ten opzichte van 2018”, aldus het rapport, dat vorig jaar is gepubliceerd en dat is samengesteld in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De cijfers over 2020 en 2021 zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat daarin de dalende trend zal worden voortgezet, onder andere door de sanering van de varkenshouderij en de beëindiging van de nertsenhouderij.

Emissie-arme stallen

Bij de berekeningen is er rekening mee gehouden dat de emissies van emissie-arme stallen minder reductie opleveren dan op grond van de emissiefactoren kan worden verondersteld. De bij de berekening gebruikte emissies zijn afhankelijk van de gebruikte stalsystemen 1,1 tot 3,8 keer hoger dan de RAV-emissiefactoren aangeven.

Ook bij de uitstoot van andere stikstofverbindingen (N2O) werd in 2019 een daling ten opzichte van 2018 berekend.

Uit de cijfers blijkt dat in die periode de daling van de ammoniakuitstoot voor een groot deel voor rekening kwam van de rundveehouderij. In de geitenhouderij was juist een stijging van de emissie.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer