Emissiearme vloer met mestscheiding aan de bron

18-11-2019 | Laatste update op 27-01 | |
Foto: Mark Pasveer -
Foto: Mark Pasveer

Mestscheiding aan de bron levert een bijdrage aan verlaging van de stikstofuitstoot door de agrarische sector. Stalvloerproducent en ontwikkelaar Swaans Beton heeft hiervoor een emissiearme vloer ontwikkeld die ook in bestaande stallen kan worden ingepast.

Het stikstofdossier hangt al een tijdje als onzekere factor boven de agrarische sector. Niet alleen boeren zelf, ook de bij de sector betrokken bedrijven hebben ermee te maken, zoals Swaans Beton in Heeze (N.-Br.).

Swaans Beton denkt als leverancier van vloersystemen na over mestoplossingen die recht doen aan boer, milieu en koe. Mestscheiding bij de bron wordt voor de overheid het uitgangspunt als het gaat om stikstofuitstoot door de agrarische sector, zo verwacht de stalvloerbouwer.

Mest scheiden aan de bron

“De overheid wil naar alle waarschijnlijkheid af van de huidige manier waarop met drijfmest wordt omgegaan”, zegt Twan van Dijk, accountmanager rundveehouderij van Swaans Beton. Bij de reguliere roostervloeren in stallen ligt de mest opgeslagen onder de veestapel, in afwachting van het uitrijden in het voorjaar. Deze mest kan gaan rotten en gassen uitstoten. Van Dijk: “Een oplossing is het dagvers verwerken van drijfmest met bijvoorbeeld een monovergister, maar dat is alleen voor zeer grote melkveestallen rendabel. Een andere oplossing is het direct scheiden aan de bron.”

G6-vloersysteem scheidt direct urine en mest

Swaans ontwikkelt sinds 2010 emissiearme vloeren voor de rundveehouderij, varkenshouderij en kalverhouderij. Op RMV Gorinchem presenteert het bedrijf een nieuwe emissiearme vloer, de G6-vloer.

Het vloersysteem zorgt voor directe scheiding van urine en mest, vertelt Van Dijk. De vloer kan op twee manieren worden gelegd: tegen elkaar aan, met urinegaten voor optimale mestscheiding, of uit elkaar gelegd met spleten ertussen voor een optimale mestafvoer.

Een veehouder kan kiezen voor een systeem met een emissiearme vloer, waarbij de mest en urine in twee aparte putten worden afgevoerd. De vloer is echter ook in te passen in de traditionele roostervloer met drijfmest. Bij inpassing in de bestaande vloer is er ook een mogelijkheid om deze later om te bouwen tot een vloer met directe bronscheiding.

Vloer voldoet aan 3 punten

De vloer voldoet aan drie zaken die op dit moment van belang zijn in de rundveehouderij:

  • dierenwelzijn
  • lage emissie
  • geschikt voor kringlooplandbouw

“Het is mogelijk om te kiezen voor een rubberen loopvlak, waarvan is bewezen dat zorgt voor minder klauwslijtage”, licht Van Dijk toe. “Zeker bij permanent opstallen is dit nuttig. Daarnaast is de emissie 6 kilo NH3 per dierplaats per jaar, de laagste uitstoot van de huidige emissiearme vloeren. En door mest te scheiden in dikke en dunne fractie, wordt ingespeeld op kringlooplandbouw.” De dikke fractie kan jaarrond op het eigen bedrijf worden aangewend, als de overheid toestaat dat dunne fractie kunstmest vervangt, kun je deze als veehouder ook zelf toepassen, aldus van Dijk.

Inspelen op overheidsbeleid

Het overheidsbeleid drukt een stempel op ontwikkelingen in de agrarische sector en ook op de activiteiten in de bouw van stalvloersystemen, zegt Van Dijk. “We kijken als stalvloerbouwers vooruit en spelen in op overheidsmaatregelen die er logischerwijs aankomen. Voor ondernemers is de vloer pas interessant als die er is, maar ook zij moeten nu bij de aanschaf van een vloer op de toekomst anticiperen.”

G6-vloer in nieuwe en gerenoveerde stal

De G6-vloer kan als systeem in een nieuwe stal worden gebouwd, maar ook bij renovatie. De dikte van de vloer wordt aangepast aan de situatie: 19 centimeter dikte bij een nieuwbouwvloer, 14 centimeter bij renovatie, omdat de bestaande stalvloeren vaak 13 tot 15 centimeter dik zijn. Vooral in Brabant staan veel stalrenovaties op de planning, zegt Van Dijk. Swaans verwacht met de nieuwe vloer te kunnen inspelen op deze plannen.

Frans
Petra Frans Freelance redacteurBeheer