Emissies kalverstallen goed aan te pakken

12-02-2021 | Laatste update op 08-08 |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De milieubelastende emissies van kalverstallen lijken goed aan te pakken. Dit komt naar voren in een onderzoek naar emissie-arme kalverstallen in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Voor de diercategorie kalveren waren nog geen emissiearme stalsystemen beschikbaar. Daarom is in 2018 een onderzoek gestart om een dergelijk systeem te ontwikkelen. De uitkomsten zich inmiddels beschikbaar.

Uit het onderzoek blijkt emissiebeperkende maatregelen voor de kelder het meest effectief kunnen zijn omdat verreweg het grootste deel van de ammoniakemissie (70%) daar vandaan komt. De overige emissie ontstaat vanaf de roostervloer (30%).

Verschillende vloertypen

In de eerste fase van het onderzoek (oktober 2018 – juli 2020) zijn drie keldermaatregelen onderzocht: verdunnen van mest met ammoniakarme vloeistof, directe scheiding van mest/urine via een urinedoorlatende mestband en tot slot koelen en diepkoelen van de mest. Daarnaast zijn verschillende vloertypen onderzocht op hun bijdrage aan de emissiereductie.

Het onderzoek vond plaats op het vleeskalverbedrijf van Stephan Thelosen in Someren en in het laboratorium van Meet-ID. Om het effect van roostervloeren te meten is in het laboratorium van Meet-ID een mestkelder nagebouwd. Hier zijn twee typen vloeren vergeleken met betonnen roosters. Omdat hier theoretisch maximaal haalbare resultaten uitkomen, wordt het vervolgonderzoek gedaan op een kalverhouderij om het te testen onder praktijkomstandigheden.

Goed doorlatende vloeren kansrijk

De brongerichte maatregelen hebben in de eerste fase van het onderzoek nog niet geleid tot systemen die meer dan 50% ammoniak reduceren. In de nog lopende tweede fase van het onderzoek zijn de meest perspectiefvolle systemen verbeterd en vinden er validatiemetingen plaats om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen van Noord-Brabant.

De eerste resultaten zijn zeer hoopvol. Dat geeft de kalverhouderij perspectief

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat goed doorlatende vloeren kansrijk zijn. Ook stoten V-vormige mestkelders met continue afvoer van urine minder ammoniak uit. Vooral in de zomermaanden presteren de V-kelders beter. Ook het koelen van mest draagt bij aan een lagere emissie. Ook met namein de zomer. De tweede fase van het onderzoek loopt van januari 2020 tot en met mei 2021.

Meedenken over oplossingen

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur, is blij met het onderzoek: “Vanaf 2024 moeten alle stalsystemen voldoen aan de strengere emissie-eisen. Maar dan moeten die systemen er wel zijn. Wij vragen veel van de sector, maar we zijn ook bereid om mee te denken over de oplossing. Dat hebben we in dit project dan ook gedaan. En de eerste resultaten zijn zeer hoopvol. Dat geeft de kalverhouderij perspectief.”

Belangrijk aandachtspunt blijft de betaalbaarheid van de emissiearme stalsystemen

Will van Hoof, vertegenwoordiger namens de kalverensector: “Op basis van de eerste resultaten worden zes systemen doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Ook vinden er validatiemetingen plaats, zodat de systemen ook opgenomen kunnen worden op de Rav-lijst en kalverhouders deze stalsystemen ook daadwerkelijk kunnen toepassen. De volgende stap is opschaling naar bedrijfsniveau. Belangrijk aandachtspunt blijft de betaalbaarheid van de emissiearme stalsystemen. Die zit met name in de verwaarding van de meststromen. Binnen andere projecten waarbij de provincie Noord-Brabant betrokken is, wordt hier ook aan gewerkt.”

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer