EU-natuurplan legt extra druk op Nederland

17-10-2022 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

De plannen van de Europese Commissie om natuurherstel nadrukkelijker vast te stellen, baart het kabinet zorgen. De voorgestelde regelgeving betekent dat niet alleen binnen Natura 2000-gebieden een verbod op verslechtering van de natuur gaat gelden, maar ook in andere natuurgebieden daarbuiten.

De Europese regels kunnen tot gevolg hebben dat bij de afgifte van natuurvergunningen niet alleen rekening moet worden gehouden met de beschermde natuur in Natura 2000-gebieden, maar ook met andere voor stikstofgevoelige natuur. Daarmee komt de vergunningverlening nog meer in de knel dan nu al het geval is, schrijft het kabinet. Bovendien is het lastig te beoordelen waar welke soorten en leefgebieden zijn, die moeten worden beschermd. Daarover is onvoldoende kennis beschikbaar.

In een ambtelijke nota bij de brief van het kabinet staat dat hier sprake is van ‘een grote uitdaging voor Nederland, bovenop de huidige stikstofproblematiek’.

Landbouwgrond

Het kabinet ondersteunt wel het idee om het areaal landbouwgrond met landschapselement te vergroten. De regering is het ook eens om het organisch stofgehalte in landbouwgronden omhoog te brengen. Maar bij de monitoring moet wel rekening worden gehouden met onder andere de traagheid van bodemprocessen, de teelt en de landbouwpraktijk.

Extra maatregelen die na 2030 moeten worden genomen zullen ’ ‘naar verwachting forse gevolgen [hebben] voor diverse sectoren, zoals de landbouw, visserij- en energiesector, infrastructuur en grondverzet, defensie en de maritieme sector’, stelt het kabinet.

Doelen voor natuurherstel

De Europese Commissie stelt in de ontwerpverordening doelen voor natuurherstel voor 2030 (30 % van de herstelmaatregelen genomen voor het oppervlak dat nu niet in goede conditie verkeert), 2040 (60%) en 2050 (90%). Om hoeveel gebied dat in Nederland gaat is nog niet bekend.

De opgaven die voortvloeien uit de Europese voorgestelde wetgeving komen mogelijk in botsing met ‘andere grote maatschappelijke opgaven in het dichtbevolkte Nederland’, aldus het kabinet. ‘Dat speelt bij voorbeeld bij de aanleg en onderhoud van infrastructuur en/of woningbouw en het uitvoering geven aan de energietransitie.’

Maatregelen voor water

Nederland moet nu al ingrijpende keuzes maken in het Nationaal Programma Landelijk Gebied, die gericht zijn op verbetering van natuur, het treffen van klimaatmaatregelen en maatregelen op gebied van water. Nederland kan nauwelijks aan de voorgestelde Europese wettelijke verplichtingen voldoen, zegt het kabinet. ‘Het eerste oordeel van het kabinet is dan ook kritisch over een aantal verstrekkende onderdelen van dit voorstel, waarvan de consequenties nog niet volledig te overzien zijn.’

Om die reden wordt een onderzoek gedaan om te zien welke impact de Europese plannen hebben voor de klimaat- en energietransitie, de woningbouw, de bedrijvigheid en werkgelegenheid, transport en defensie.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer