Europarlement: strengere eisen landbouw, minder steun

Het Europees Parlement stuurt aan op strengere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de basispremie van de directe inkomenssteun.

Dat is een van de elementen waarover de drie grote fracties (christendemocraten, sociaal-democraten en liberalen) het eens zijn geworden.

Het parlement zal dinsdagochtend 20 oktober niet in Straatsburg bijeen komen. In plaats daarvan zullen de debatten over onder andere het landbouwbeleid online plaatshebben.

Vergroeningspremie valt weg

In de plannen valt de vergroeningspremie weg. Maar de eisen die daaraan gekoppeld zijn worden wel van kracht voor de basispremie, die 60% van het totale budget van de landbouwsteun omvat. Tenminste 25% van de steun die boeren kunnen verwerven, moet via aanvullende premies worden verdiend, die per lidstaat kunnen verschillen.

Extra premies voor boeren

De lidstaten moeten in hun nationale strategische plannen aangeven op welke manier ze invulling geven aan doelstellingen op gebied van onder andere klimaat, biodiversiteit, milieu en dierenwelzijn. In de plannen is ook aangegeven op welke manier boeren extra premies kunnen krijgen als ze extra inspanningen doen om aan maatschappelijke wensen tegemoet te komen.

Compromis in achterkamers tot stand gekomen

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) is ongelukkig met het compromisvoorstel van de drie grote fracties, niet alleen vanwege delen van de inhoud, maar ook vanwege de manier waarop het compromis in de achterkamers tot stand is gekomen. Tot donderdag had hij nog geen kennis van het compromis, terwijl er al wel volgende week over gedebatteerd en gestemd wordt.

“Ik vind het niet democratisch. Natuurlijk hebben partijen het recht dit te doen, maar de kwaliteit van de democratie wordt mede bepaald door de manier waarop de meerderheid met de minderheid omgaat.”

Lees verder onder de tweet

Versoepeling regels voor blijvend grasland

Ruissen heeft via zijn collega-parlementariërs desalniettemin zijn invloed aangewend, zegt hij. SGP en CDA hebben bij voorbeeld gepleit voor versoepeling van de regels voor blijvend grasland. Ruissens voorganger Bas Belder heeft daarvoor een amendement ingediend, dat nu ook terugkomt in de compromissen.

Verder hebben Nederlandse Europarlementariërs gepleit voor een uitzonderingsbepaling op de regel dat er een spuitvrije bufferzone van 3 meter moet komen langs sloten en vaarten. Voor waterrijke landbouwgebieden, waar gebruik gemaakt wordt van driftreducerende technieken en precisielandbouw, is daarop een uitzondering mogelijk. Ruissen zegt dat zo’n algemeen Europa-breed verbod geen recht doet aan innovaties en precisielandbouw.

Akkoord in loop van volgend jaar

De Europese landbouwministers proberen onder Duits voorzitterschap ook tot een gezamenlijk standpunt te komen over elementen van het GLB, zodat in de komende maanden het gesprek tussen de Europese Raad en het parlement kan worden gevoerd. In de loop van volgend jaar moet dat overleg tot een akkoord leiden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.