Europese Commissie: Nederlandse landbouw moet schoner

Nederland heeft volgens de Europese Commissie de hoogste emissie van broeikasgassen (CH4 en N2O) per hectare landbouwgrond, meer dan vier keer het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten.- Foto: ANP
Nederland heeft volgens de Europese Commissie de hoogste emissie van broeikasgassen (CH4 en N2O) per hectare landbouwgrond, meer dan vier keer het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten.- Foto: ANP

Nederland moet meer doen om emissie van schadelijke stoffen door landbouw tegen te gaan, vindt Brussel.

De Nederlandse landbouw staat voor grote milieuopgaven, waarschuwt de Europese Commissie. Als het beleid niet meer gaat in de richting van minder uitstoot (van meststoffen, ammoniak en broeikasgassen) loopt Nederland het risico uit de pas te lopen en niet te voldoen aan de Europese verplichtingen.

Dat staat in een werkdocument van de Europese Commissie aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Europese Commissie doet een aantal aanbevelingen.

Nationaal strategisch plan

De aanbevelingen zijn bedoeld voor de invulling van het nationaal strategisch plan, de Nederlandse uitwerking van de doelstellingen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Landbouwminister Carola Schouten zal de “aanbevelingen bestuderen en bespreken met de Europese Commissie”. Daarna zal ze zien hoe ze de Europese aanbevelingen betrekt bij het opzetten van het nationaal strategisch plan.

Strengere maatregelen landbouw nodig

Volgens het stuk van de Europese Commissie vereist de uitstoot van broeikasgassen meer en strengere maatregelen in de landbouw om de afspraken van het Parijs-akkoord na te komen. De gegevens laten zien dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de laatste tien jaar in Nederland is gestabiliseerd.

Nederland heeft volgens de Europese Commissie de hoogste emissie van broeikasgassen (CH4 en N2O) per hectare landbouwgrond, meer dan vier keer het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten. “Dat weerspiegelt het hoge niveau van intensivering in de landbouw”, aldus de Europese Commissie.

Nitraatoverschot

In het stuk wijst de Europese Commissie er op dat nog niet in alle oppervlaktewateren de doelen van de Kaderrichtlijn Water zijn bereikt, en dat bovendien ook niet overal de normen van de Nitraatrichtlijn in het grondwater worden bereikt. Afspoeling van meststoffen is een deel van het probleem, met een nitraatoverschot van 200 kilo stikstof per hectare per jaar – vier keer het gemiddelde van de EU.

Weliswaar is er in de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, maar “in het licht van de derogatie onder de Nitraatrichtlijn is meer nodig om de waterkwaliteit te verbeteren.”

Nederland moet de voorwaarden bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gebruiken om het gebruik van dierlijke mest en kunstmest te verminderen, vooral op zandgronden, zegt de Europese Commissie.

Het belang van goed grondgebruik kan niet worden onderschat, aldus het rapport, dat aanbeveelt om onderzoek, innovatie en praktijkvoorbeelden in te zetten om de bodemkwaliteit te bevorderen, de milieudruk te verlagen en tegelijk de agrarische productie te verhogen.

Stikstofdruk op Natura 2000-gebieden

De stikstofdruk op Natura 2000-gebieden vereist ook een inspanning van de landbouw, vooral op het gebied van de ammoniakuitstoot, die volgens het rapport sinds 2013 is gestegen. “Nederland heeft een grote kans niet te voldoen aan de verplichtingen voor de vermindering van de ammoniakemissie in de periode 2020-2029 en voor 2030 en daarna.”

Meer toegang tot kapitaal voor starters

De agrarische sector vergrijst in Nederland meer dan gemiddeld in Europa, stelt het rapport. Potentiële opvolgers zijn goed opgeleid en dat verhoogt hun kansen op de rest van de arbeidsmarkt. Daarbij komt dat land- en tuinbouwbedrijven zoveel waard zijn dat overname door jonge ondernemers financieel lastig is, terwijl jonge boeren en ondernemers de sleutelfiguren kunnen zijn bij de omslag naar vergroening.

Volgens de Europese Commissie moet Nederland met bestaande instrumenten en met nieuw beleid zorgen dat de toegang tot kapitaal voor beginnende ondernemers wordt verbeterd.

De Europese Commissie wijst er op dat er tussen stad en platteland een forse kloof is in inkomen per hoofd van de bevolking. Noordelijke provincies en Zeeland lopen het risico van ontvolking, doordat er te weinig mogelijkheden zijn voor hoog opgeleide mensen.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer