Collegereeks Sustainability voor de Food & Agribusiness

Datums: 10, 17, 24 en 31 mei, 7 en 14 juni 2023

Gezond en duurzaam voedsel is de toekomst. Sustainability is voor een toekomstgerichte food- en agrisector belangrijker dan ooit! Maar welke kant gaat het nou op? Nieuwe verdienmodellen, kringloop landbouw, natuur-inclusieve productie, korte ketens, future foodsystems, veranderend consumentgedrag. In de praktijk wordt vaak niet één richting verkend, maar wordt er tegelijkertijd volop ingezet op verschillende en soms zelfs conflicterende richtingen. Een fusie van belangen vergt aandacht en tijd om de juiste inzichten te krijgen, maar daarnaast blijft het voor veel bedrijven een stevige uitdaging om hier op in te spelen. Elke organisatie binnen de hele voedselketen heeft daarom nieuwe inzichten nodig omtrent deze transitie zodat we samen zorgen voor een toekomstbestendige voedselproductie. Hoe gaan we dan ook samen naar een innovatieve, weerbare, natuur-inclusieve, toekomstgerichte food- en agrisector? Doordat je de reeks volgt met gelijkgestemden uit de hele keten kun je direct gezamenlijk het bredere perspectief zien, uitdagingen bespreken en als elkaars klankbord fungeren.

Uw resultaten

 • Perspectief op uitdagingen sustainability in agro- en markttransformatie
 • Inzicht in de uitdagingen van de voedseltransitie.
 • Inzicht in nieuwe consument- en foodretail keuzes
 • Het maken van duurzame keuzes vanuit strategisch perspectief.
 • Leer de voedselketen in een breder mondiaal perspectief te plaatsen.
 • Kansen zien voor nieuwe verdienmodellen voor jouw organisatie en voor jezelf persoonlijke ontwikkeling.
 • Bewustwording ten aanzien van het continu besef van grote transities en verbetering in de voedselketen.
 • Leer van én met elkaar

Download de brochure

Programma

 • College 1 - Duurzame transitie

  Verduurzaming in de landbouwsector staat volop op de agenda. Dat leidt tot ingrijpende veranderingen en ook tot weerstand en nieuwe kansen. Bovendien zien we dat het ene deel van de landbouw heel anders omgaat met deze veranderingen dan een ander deel. Vergelijk maar eens wat er in de melkveehouderij gebeurt, in de sierteelt en in de kalvermesterij. Er zijn redenen voor deze verschillen en die gaan we bespreken in dit college. Wat zijn de spelregels van het spel die de huidige uitkomst in delen van de landbouw verklaren? Hoe kunnen we – fase na fase – de transitie van de landbouw goed organiseren? En wat is daarbij de rol voor de overheid, bedrijfsleven en andere partijen? Daar gaan we via een interactief college dieper op in.

 • College 2 - Food-formules gaan ook de duurzame transitie leiden

  Twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog werden de grote retailorganisaties in feite de belangrijkste ‘machtsfactor’ in de voedselketen. Dat heeft twee hoofdoorzaken:

  De toenemende productiviteit en efficiency binnen de primaire sector, die na 1945 ontstond, met Nederland in een leidende rol. Dat heeft geleid tot overproductie van voedingsmiddelen voor de binnenlandse markt. Dat fenomeen is versterkt door de Europese eenwording, die niet alleen voor de succesvolle Nederlandse export de deur heeft geopend, maar ook voor de import van ‘goedkope’ voedingsmiddelen.

  De toenemende schaalvergroting bij Foodretail en geleidelijk ook steeds meer bij Foodservice. Formules worden sterker, hebben grotere inkoopkracht, vertonen marktleidersgedrag en zijn steeds actiever gaan worden in de ketenintegratie.

  Aanvankelijk beschouwden retailers zichzelf (net als een groothandelaar) uitsluitend als een ‘doorgeefluik’ van producten die door boeren en tuinders en fabrikanten werden geleverd. Zij selecteerden primair op basis van winstgevendheid en (door hen ingeschatte) consumentenvoorkeur. Maar die rol is geleidelijk veranderd. Met name de leidende retailers (maar ook foodservice formules) zien steeds meer dat ze een eigen verantwoordelijk hebben in die voedselketen. Ze voelen wat dat betreft ook een zekere mate van maatschappelijke druk om verbeteringen door te voeren. Die verbeteringen in de keten – op basis van druk vanuit de retail – zijn nu nog beperkt, maar zullen de komende jaren groeien.

  Op elk van deze terreinen zullen belangrijke leidende foodformules de hele voedselketen ‘dwingen’ tot verbeteringen. Dat heeft gevolgen en biedt kansen. Maar wat zijn dan de effecten voor elk van de spelers in die voedselketen tot en met ‘boeren en tuinders’ aan toe?

  Jan-Willem Grievink zal in zijn college uitvoerig de gevolgen en kansen toelichten en bespreken. Hoe moet je inspelen op een toekomstige werkelijkheid die zich nu al voorzichtig aftekent?

 • College 3 - Van eenheid naar diversiteit in de Nederlandse landbouw- en voedselsector

  In de landbouw- en voedselsector is een enorme omslag aan de gang. We zien interessante nieuwe businesscases die al goed lonen. Maar we zien ook twijfels en verzet. Het aloude paradigma dat de landbouw veel tegen een lage prijs moet produceren is niet meer houdbaar. Gebiedsgericht werken wordt een interessant alternatief voor internationale ketens. Meer dan ooit komt het nu aan op creativiteit en ondernemerschap. De landbouw- en voedselsector wordt diverser dan ooit. Speciaalproducten en diensten worden een steeds groter onderdeel van het verdienmodel. Van de overheid mag worden verwacht dat zij veel duidelijker en consistenter richting geeft aan de doelen en de voorwaarden waar de sector aan moet voldoen.

  Binnen de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad bundelen we de krachten van koplopers en helpen we het peloton om de omslag te maken. We werken volgens de fases van het transitiedenken dat door Simons en Nijhof is ontwikkeld. In de workshop breng ik theorie, marktontwikkelingen en praktijkvoorbeelden bij elkaar om samen met de deelnemers tot concrete praktijkoplossingen te komen.

 • College 4 - Fusie van belangen - hoe gaan ruimte voor duurzaam platteland en opgave voor 1 miljoen huizen samen

  In Panoroma Nederland schetsen de Rijksadviseurs een lonkend toekomstperspectief van Nederland waarin stad en land elkaar vinden en worden versterkt vanuit een innovatieve benadering van de duurzaamheidsopgave. De gedachten achter deze toekomstvisie tonen grote overeenkomsten met het op Nyenrode ontwikkelde Fusie van Belangenperspectief. Doel van dit perspectief en de daaruit voorgekomen aanpak hebben als doel enthousiasme te creëren voor de duurzaamheidsopgave. Het perspectief is vanuit de bouw ontwikkeld maar blijkt breed toepasbaar. Anke van Hal. hoogleraar duurzaam bouwen op Nyenrode, zal aan de hand van haar eigen ervaringen dit perspectief en bijbehorende aanpak toelichten en de deelnemers uitdagen de vertaalslag naar de hun eigen praktijk te maken. Vanuit haar werk zijn de contacten van Anke met de Food & Agribusiness beperkt maar als actieve Herenboer voelt zij zich zeer betrokken bij de sector.

 • College 5 - Future Food Systems – toekomstverkenning over transitie naar een duurzaam voedselsysteem

  Het voedselsysteem heeft ons, zeker ook in Nederland, veel gebracht: volop voedsel tegen relatief lage prijzen. Tegelijkertijd wordt het voedselsysteem geassocieerd met urgente en samenhangende maatschappelijke opgaven. Niet alleen verduurzaming maar ook transitie is nodig om voedselvoorziening in de toekomst veilig te stellen. Minder overeenstemming is er over hoe die transitie aan te jagen, en ook wat een gezamenlijk gedragen eindbeeld is voor transitie. Participatieve toekomstverkenningen zijn daarvoor waardevol. Via een aantal voorbeelden wordt ingegaan op toekomstbeelden voor de agrofood sector en wat de relevantie daarvan is voor je strategie.

 • College 6 - De impact van data en AI op duurzame voedseltransities

  De afgelopen jaren hebben ons laten zien hoe groot het belang is van een robuuste en veerkrachtige samenleving, waarin we niet afhankelijk zijn van één grootmacht of leverancier. Bedrijven ontkomen er niet meer aan bewust na te denken over de duurzaamheid van hun strategie en de manier waarop zij zakendoen. Bedrijven die in de toekomst willen floreren, moeten rekening houden met circulair ondernemen in een wereld die er heel anders uit gaat zien. Ook de rol van data en AI (Artificial Intelligence) blijft groeien en is door de COVID-crisis alleen maar vergroot. Digitale transformatie kan echter nog veel gerichter worden ingezet in het versnellen van de duurzaamheidagenda, juist ook in de agri & food sector.

  Op agrarische bedrijven en in agrarische ketens worden steeds meer data verzameld. Data over de productie, transport en logistiek, vermarkting en financiering. Ook data over voedselkwaliteit, bodemkwaliteit en biodiversiteit. Data kunnen gebruikt worden om als ondernemer grip op de bedrijfsvoering te houden. Maar ook kan het combineren en analyseren van data uit de hele keten, al dan niet gecombineerd met andere data, leiden tot betere ketenprestaties, gerichte bemesting en gewasbescherming, betere diergezondheid, minder verspilling en dus efficiënte productie van vlees, melk, groente en fruit. Het leidt tot meer ketentransparantie en vertrouwen, en een betere borging van voedselveiligheid en duurzaamheid.

  Het bewust nadenken over duurzaamheid en bedrijfsstrategie ondersteund door de digitale transformatie is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van agrarische bedrijven, ketens en de hele agrarische sector. Tijdens de presentatie zullen concrete voorbeelden uitgewerkt worden hoe gegevens gebruikt kunnen worden om de bedrijfsvoering en de ketenprestaties te verbeteren.

Sprekers

Anke van Hal
Anke van Hal
Hoogleraar Sustainable Building and Development aan Nyenrode Business Universiteit

Prof. Dr. Ir. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building and Development aan Nyenrode Business Universiteit. Zij streeft ernaar het draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen te vergroten en daarmee bij te dragen aan een gezonde business case voor duurzaamheid .  Het Fusie van Belangenperspectief dat centraal staat in haar leerstoel is ontwikkeld in de bouwsector maar wordt ook buiten deze sector toegepast.

Ruud Huirne
Ruud Huirne
Special Advisor Food & Agri Transitie

Ruud Huirne is afgestudeerd en gepromoveerd aan de Universiteit van Wageningen. Hij heeft daar tot 2012 gewerkt als hoogleraar Agrarische Bedrijfseconomie. Daarna was hij tot 2018 directeur Food&Agri bij Rabobank Nederland. Sinds 2019 is hij als zelfstandig ondernemer betrokken bij BioEnergy Coevorden en Agri-Data Warehouse te Wageningen. Tevens is hij als adviseur Food&Agri transities verbonden aan Rabobank.

Willem Lageweg
Willem Lageweg
Directeur-kwartiermaker bij de Transitiecoalitie Voedsel

Willem Lageweg heeft een ruime ervaring op het gebied van duurzaamheid en MVO. Hij was ruim 20 jaar werkzaam bij Rabobank Nederland en was tot 2016 10 jaar directeur van MVO Nederland. Sinds 2017 is hij directeur-kwartiermaker bij de Transitiecoalitie Voedsel. De Transitiecoalitie Voedsel bundelt transitiedenkers en transitiedoeners in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid met als doel de omslag in het landbouw- en voedselsysteem te versnellen.
Voorts is Lageweg bestuurlijk betrokken bij o.a. Louis Bolk Instituut, Fairtrade Nederland en Triodos Bank

Frederike Praasterink
Frederike Praasterink
Lector Future Food Systems bij HAS Hogeschool

Frederike Praasterink studeerde tuinbouwplantenteelt in Wageningen en werkte ruim 15 jaar in wisselende intensiteit voor de Food and Agriculture Organization of the United Nations in Farmer Field School programma’s in Zuid en Zuidoost Azië, het Midden Oosten en Centraal en Oost Europa. Sinds eind 2006 werkt Frederike bij de HAS Hogeschool in Den Bosch, nu als lector Future Food Systems. Missie van het lectoraat is transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Daarnaast is ze penvoerder van een groot onderzoeksconsortium van de Nationale Wetenschapsagenda ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’ en lid van diverse adviesraden waaronder de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en de maatschappelijke adviesraad van Staatbosbeheer in Brabant en oprichter van een kleinschalig agrarisch bedrijfje actief in de circulaire economie.

Jan-Willem Grievink
Jan-Willem Grievink
Counselor FoodService Institute

Jan-Willem Grievink al meer dan 40 jaar op beleidsniveau actief in de foodsector. Als boerenzoon kwam hij al jong in aanraking met een supermarktondernemer en en volgde opleidingen in marketing, bedrijfseconomie, journalistiek en general management. In militaire dienst werd hij opgeleid tot piloot-waarnemer, een bekwaamheid om samenhang te zien in complexe vraagstukken die hij is blijven gebruiken voor de ‘strijd om het maagaandeel’.
Jan-Willem was de leidende onderzoeker voor ’s werelds grootste studie naar de rol van IT in de toekomst van de Westerse foodsector (State of the Art in Food), in opdracht van Capgemini (in 2000 en 2001).
In 2003 heeft hij het FoodService Instituut Nederland (www.fsin.nl) opgericht. Dat is een Kennisinstituut voor de foodsector met intussen 225 leden uit zowel Foodretail als Foodservice en alle schakels uit de voedselketen: van veredelaars en coöperaties van boeren en tuinders tot en met fabrikanten als Hak en Heineken.
Jan-Willem is als (gast-) docent verbonden aan Nyenrode Business University en EFMI Business School.
Jan-Willem houdt zich continu bezig met veranderingsprocessen toegespitst op foodshopper- en ketenvraagstukken in de (inter)nationale levensmiddelenbranche. Hij heeft tientallen publicaties, studies en vakboeken op zijn naam staan.

André Nijhof
André Nijhof
Professor Sustainable Business and Stewardship

André Nijhof studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde bij diezelfde universiteit op het gebied van organisatieverandering rond maatschappelijke vraagstukken. Na zijn promoveren heeft hij 6 jaar als senior consultant gewerkt aan integrale managementsystemen, verduurzaming van ketens en maatschappelijk verantwoord ondernemen en was hij voorzitter van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland. Sinds 2016 is André hoogleraar Sustainable Business & Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit. Hij verzorgt executive onderwijs zoals Finance in Transitie en de MVO Expeditie, verzorgt in-company programma’s zoals Frontrunners in Stewardship en leidt onderwijsvakken over duurzaamheid en innovatie in de BSc, MSc, MBA en governance programma’s van Nyenrode. Dit onderwijs bouwt voort op zijn onderzoek naar duurzame markttransformatie in diverse sectoren en de wijze waarop koplopers maatschappelijk commitment verankeren in de kernprocessen van een organisatie.

Praktische informatie

 • Voor wie?

  Deze collegereeks is ontwikkeld voor medewerkers, managers en adviseurs uit de food- & agribusiness die verantwoordelijk zijn voor of betrokken bij (new) business development en innovatie. U bent bijvoorbeeld product manager, marketing manager, directeur strategie, innovatiemanager, MT-lid of directielid. Of medewerkers met de volgende functies: Logistiek Managers, Kwaliteitsmanagers, Commercieel managers, Marketing managers, Financieel adviseurs, Ondernemers (boeren en tuinders).

 • Vooropleiding

  De opleidingen van Food & Agri Business Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

 • Aanmelden

  Meld u aan door op “aanmelden” te klikken en vul het formulier in. Heeft u vragen over het inschrijven? Mail naar aanmeldingen.events@misset.com of bel met onze administratie via 0314 35 81 05.

 • Deelnametarief

  € 2.295,- (exclusief btw) per persoon.

 • Studiebelasting

  Buiten de colleges is er geen studiebelasting in de vorm van zelfstudie of opdrachten. Uiteraard wordt u uitgedaagd het geleerde direct in uw dagelijkse praktijk toe te passen.

 • Opzet collegereeks

  De collegereeks bestaat uit 6 verschillende colleges.

  Iedere college dag willen we graag om 15.30 uur starten. Daarom ontvangen wij u graag om 15.00 met koffie of thee. Vervolgens wordt er om 17.00 uur een maaltijd geserveerd. Van 18.00 uur tot 19.30 uur vindt deel 2 van het college plaats. Dieetwensen graag van te voren doorgeven.

Partners

Bekijk ook eens onze andere collegereeksen:

Beheer