Extensivering vraagt om verdienmodel

29-08 | |
Een mogelijkheid voor extensivering kan zijn het betalen voor zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’, ook wel eens maatschappelijke of landschapsdiensten genoemd, zoals weidevogelbeheer. - Foto: Ton Kastermans
Een mogelijkheid voor extensivering kan zijn het betalen voor zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’, ook wel eens maatschappelijke of landschapsdiensten genoemd, zoals weidevogelbeheer. - Foto: Ton Kastermans

Extensivering is een van de mogelijkheden die het kabinet ziet voor boeren die door willen en willen verduurzamen.

Maar er is nog wel actie van de overheid nodig om daar ook geld mee te verdienen, concludeert een rapport van de Wageningen University & Research.

Het gemiddelde verdienvermogen van grondgebonden bedrijven is ontoereikend, constateert het WUR-onderzoek. De grondprijzen zijn te hoog voor bedrijven om extensivering te bekostigen. Voor een goed verdienmodel onder extensivering, moet die dure grond wel renderen.

Dus moet de overheid in de lengte of de breedte hieraan bijdragen. Mogelijkheden die worden genoemd zijn het herwaarderen van landbouwgrond, door een deel van de waarde uitte keren aan de grondeigenaar, op voorwaarde dat er extensief op geboerd wordt.

Betalen voor landschapsdiensten

Een andere mogelijkheid is het betalen voor zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’, ook wel eens maatschappelijke of landschapsdiensten genoemd. Boeren moeten dan dus betaald worden voor de inspanningen die ze leveren om bijvoorbeeld het water schoon te houden.

Een andere optie is het verkorten van de keten van boer naar consument. Het is sowieso van belang dat de overheid bijdraagt aan het verdienmodel onder extensivering en daar dan ook op de lange termijn geld voor uittrekt. Er ligt een stikstoffonds met enkele miljarden, dat daarvoor ingezet zou kunnen worden, is een genoemde suggestie. Aan de andere kant kan ook de markt meebetalen, als dit snel genoeg kan worden opgepakt.

Visie op extensivering

De onderzoekers vinden ook dat de overheid moet werken aan een visie op extensivering, in welke regio’s dat gewenst is, rondom natuurgebieden, in beekdalen en in het veenweidegebied.

Extensivering door schaalvergroting gaat hand in hand met een daling van het aantal boerenbedrijven. Door bedrijven op te kopen die zullen gaan stoppen, of ervoor te zorgen dat de productierechten niet op de markt komen, kan grond beschikbaar komen voor boeren die willen extensiveren. Om boeren die door willen perspectief te geven, adviseren de onderzoekers de overheid om aan te sluiten bij het ‘natuurlijke verloop’ van stoppers in de sector, of om extensivering zonder schaalvergroting te overwegen in het belang van de vitaliteit van het platteland. De onderzoekers tekenen aan dat er een kritieke hoeveelheid boeren nodig is om de beschikbare landbouwgrond te beheren.

​​

van Rooijen


Beheer