Extra eisen achter de hand voor schone lucht

13-01-2020 | Laatste update op 02-03 | |
Foto: Canva -
Foto: Canva

Verkeer, scheepvaart, industrie, huishoudens en landbouw moeten bijdragen aan verbetering luchtkwaliteit.

Dit hebben Rijk, provincies en 46 gemeenten maandag afgesproken in het zogenoemde Schone Lucht Akkoord. Doel is om de negatieve gezondheidseffecten door luchtvervuiling in 10 jaar (tot 2030) te halveren. Een groot deel van de maatregelen die relevant zijn voor de landbouw zijn al in gang gezet, onder andere in de pluimveehouderij. Maar het Rijk houdt extra maatregelen achter de hand om emissie-eisen aan te scherpen en wettelijke normen te stellen.

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) zegt dat de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord aansluiten bij de plannen om de stikstofdepositie in kwetsbare natuur te verminderen. Ook de toepassing van schone en emissieloze mobiele werktuigen zal bijdragen aan een schonere lucht.

Landbouw draagt 11% bij aan vervuiling

Het RIVM zegt dat het mogelijk is de gewenste doelstellingen te halen. Maar het RIVM rekent dan alleen met effecten die veroorzaakt worden door de Nederlandse huishoudens, industrie, verkeer, scheepvaart en landbouw. Minister Van Veldhoven heeft € 50 miljoen uitgetrokken voor het plan, voor de komende 4 jaar.

Het wegverkeer heeft gemiddeld in Nederland de grootste bijdrage aan voor de gezondheid schadelijke luchtvervuiling (36%). Dan gaat het vooral om fijn stof en stikstofoxiden. De landbouw draagt voor 11% bij aan de schadelijke vervuiling. Vooral in de vorm van ammoniak, dat bijdraagt aan secundaire fijnstofvorming, en fijn stof (bijvoorbeeld vanuit de pluimveehouderij).

Warme sanering varkenshouderij

Van Veldhoven haalt aan dat op dit moment al emissiewinst wordt geboekt door de warme sanering in de varkenshouderij. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over vermindering van de emissie van ammoniak in de veehouderij. Het gaat om maatregelen die in het kader van het klimaatakkoord en de stikstofaanpak al worden getroffen. Met de pluimveehouderij zijn afspraken gemaakt over fijn stof.

De pluimveehouderij zal de fijnstofuitstoot in 10 jaar halveren. Als de afspraken niet worden nagekomen, zullen er wettelijke eisen worden gesteld aan de uitstoot in de pluimveehouderij.

Geur vanuit veehouderij

Het Rijk zal samen met provincies en gemeenten kijken naar mogelijkheden om op lokaal niveau de emissie uit veehouderijen te verminderen. Doel is dat de lokale proefprojecten als voorbeeld kunnen dienen voor andere regio‘s. Dan gaat het om de vermindering van de uitstoot van fijn stof, ammoniak en geur vanuit de veehouderij.

Tegelijk wordt ook gewerkt aan de verbetering van het toezicht op emissie-arme stallen. Daar worden naast regionale overheden ook boeren, adviseurs en leveranciers bij betrokken. Als er nieuwe technieken beschikbaar komen zal het Rijk die mogelijk gebruiken om de emissie-eisen voor ammoniak en fijn stof aan te scherpen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer