Doorgaan naar artikel

Extra geld naar waterbeleid en circulaire economie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat extra investeren in waterbeleid.

Geüpdatet op:
Nieuws
Sustainable food
Het kabinet gaat kijken naar het beleid ten aanzien van wateroverlast en waterveiligheid. - Foto: ANP premium

Het kabinet gaat kijken naar het beleid ten aanzien van wateroverlast en waterveiligheid. - Foto: ANP

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat extra investeren in waterbeleid om extreem weer aan te kunnen en klimaatverandering aan te pakken.

Via het Deltafonds steekt IenW jaarlijks € 100 miljoen extra in maatregelen die de zoetwatervoorziening klimaatbestendig maken. In totaal is nu jaarlijks € 250 miljoen beschikbaar voor nieuwe maatregelen die moeten zorgen voor voldoende zoetwater voor drinkwater, landbouw, natuur en industrie. Waterschappen, gemeenten en provincies trekken samen € 540 miljoen uit, waarmee er in totaal bijna € 800 miljoen beschikbaar is voor zoetwatermaatregelen. Een verdubbeld ten opzichte van de afgelopen periode. Met het geld wordt het ingezette beleid versneld en geïntensiveerd.

Waterveiligheid

Naar aanleiding van de droogte van afgelopen jaren en de overstromingen van dit jaar gaat het kabinet kijken naar het beleid ten aanzien van wateroverlast en waterveiligheid. Er zal onder andere worden gekeken naar betere afstemming tussen regio’s en landen. Nederland moet in 2050 klimaatrobuust zijn. Via het Rijk is hiervoor in het Deltafonds bijna € 1,4 miljard per jaar beschikbaar. De wateropgaven worden integraal aangepakt met de energietransitie, woningbouw en de landbouw.

Aanpassingen MIA en VAMIL

Het kabinet zet in op het versterken van circulaire economie om klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling tegen te gaan. In 2022 is hiervoor € 14 miljoen beschikbaar. De ambitie van het kabinet is dat Nederland in 2050 circulair is. In 2030 wordt een reductie van 50% nagestreefd van het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

Om investeringen in milieuvriendelijke technieken te bevorderen worden de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) aantrekkelijker gemaakt. Per 2022 worden de steunpercentages van de MIA verhoogd en wordt het budget van de MIA/Vamil voor de periode 2022-‘24 verhoogd met € 30 miljoen per jaar ter bevordering van investeringen die bijdragen aan onder andere CO2– reductie, de circulaire economie, duurzame mobiliteit en verduurzaming van de bouw en landbouw. Daarnaast wordt gekeken of via marktprikkels circulaire businesscases concurrerender en beter financierbaar kunnen worden gemaakt. Per 31 december 2022 wordt statiegeld voor blikjes ingevoerd in vervolg op het statiegeld voor kleine plastic flesjes.

Geur en uitstoot op bedrijfsniveau meten

Het kabinet gaat door met de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. Om de uitstoot uit stallen beter te kunnen beoordelen, worden stappen gezet om met metingen op bedrijfsniveau de resultaten te borgen van maatregelen die veehouderijbedrijven nemen om de emissies van ammoniak, geur en fijnstof te reduceren. Ook wordt in 2022 gewerkt aan het praktisch toepasbaar maken van de chemisch-analytische methode om geur te meten. In reactie op het rapport van de Commissie Geurhinder Veehouderij wordt het geurbeleid aangepast. Het kabinet stelt daarbij als doel dat ook waar aan de normen wordt voldaan, verdere verbetering van de luchtkwaliteit van belang om gezondheidswinst te realiseren.

Snel delen

Image
Mariska Vermaas

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin