Gegevens PAS-melders openbaar

27-01 | |
Door een eerdere uitspraak van de Raad van State is het PAS niet meer van kracht, waardoor de melders alsnog een vergunning nodig hebben. Foto: ANP
Door een eerdere uitspraak van de Raad van State is het PAS niet meer van kracht, waardoor de melders alsnog een vergunning nodig hebben. Foto: ANP

De locatiegegevens van de zogenoemde PAS-melders worden op korte termijn openbaar gemaakt. Landbouwminister Carola Schouten wordt daartoe gedwongen door een uitspraak van de Raad van State (RvS).

De milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) overweegt handhavingsverzoeken in te dienen bij provincies en rijk. Het ministerie zegt dat die verzoeken niet zullen worden gehonoreerd. LTO Noord reageert teleurgesteld op de uitspraak. “We hebben ons tot en met de hoogste rechter verzet tegen publicatie van deze gegevens uit de persoonlijke levenssfeer”, stelt Trienke Elshof, portefeuillehouder Gezonde Omgeving bij LTO Nederland en voorzitter LTO Noord Regio Noord.

Deze PAS-melders hebben op dit moment geen passende vergunning, terwijl ze altijd te goeder trouw en volgens de regels hebben gehandeld

“Het is erg teleurstellend dat de Raad van State dat anders ziet”, aldus Elshof. Elshof vreest dat MOB de gegevens gebruikt om tegen boeren te procederen. “Deze PAS-melders hebben op dit moment geen passende vergunning, terwijl ze altijd te goeder trouw en volgens de regels hebben gehandeld. Minister Schouten heeft herhaaldelijk toegezegd de situatie te legaliseren. Deze uitspraak onderstreept de urgentie daarvan.”

Rechtbank Groningen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigt de uitspraak van de rechtbank Groningen, die in juli vorig jaar zei dat de minister de locatiegegevens openbaar moest maken. Zowel de minister als LTO Noord gingen tegen de uitspraak in beroep.

PAS-melders hebben onder het programma aanpak stikstof (PAS) een melding gedaan van een activiteit die een stikstofbelasting veroorzaakte op een Natura 2000-gebied beneden een bepaalde grenswaarde. De melders hoefden geen vergunning aan te vragen en konden onder het PAS volstaan met een melding. Door een eerdere uitspraak van de Raad van State is het PAS niet meer van kracht, waardoor de melders alsnog een vergunning nodig hebben.

In het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering dat in de Eerste Kamer ligt, wordt geregeld dat de zogenoemde PAS-melders binnen drie jaar worden gelegaliseerd.

Milieu-informatie en emissiegegevens

De Raad van State zegt dat locatiegegevens van PAS-melders milieu-informatie en emissiegegevens bevatten, die op grond van de openbaarheidsregels moeten worden vrijgegeven. De privacy van betrokkenen speelt daarbij geen rol, aldus de rechter. Als er concrete aanknopingspunten zijn dat er sprake is van gevaar voor de veiligheid van de bedrijven, dan kan de minister besluiten de gegevens niet openbaar te maken. Volgens de rechter is alleen vrees voor veiligheidsdreigingen of sabotage onvoldoende reden om gegevens niet openbaar te maken. De minister heeft niet aannemelijk gemaakt dat de tien bedrijven waar het in deze uitspraak om gaan “in de gevarenzone belanden” als hun gegevens openbaar worden gemaakt.

Handhavingsverzoeken

Een woordvoerder van de minister zegt in reactie op de uitspraak dat de gevraagde gegevens nu openbaar zullen worden gemaakt. De woordvoerder voegt eraan toe dat handhavingsverzoeken die bijvoorbeeld door Mobilisation for the Environment worden ingediend, niet zullen worden gehandhaaafd.

Mobilisation for the Environment (MOB) heeft inmiddels al handhavingsverzoeken lopen tegen PAS-melders buiten de landbouw (biomassacentrales). Of nu ook handhavingsverzoeken worden ingesteld tegen de PAS-melders, zal de organisatie later beslissen. Volgens Johan Vollenbroek van MOB zullen overheden ook het weigeren van handhavingsverzoeken uiteindelijk bij de rechter verliezen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.