Gelderland: € 6 miljoen voor nieuw platform NIL

Gedeputeerde Peter Drenth. - Foto: Michel Zoeter
Gedeputeerde Peter Drenth. - Foto: Michel Zoeter

De provincie Gelderland stelt € 6 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van een nieuw project dat focust op natuurinclusieve landbouw in Gelderland.

Het doel van het recent opgerichte Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is om over zeven jaar zoveel mogelijk landbouwgrond in Gelderland op basisniveau natuurinclusief te beheren. Dat meldt LTO Noord, die deel uitmaakt van een van de 20 organisaties achter het platform.

Natuurinclusief kent vele smaken en niveaus

De mogelijkheden voor natuurinclusief boeren lopen sterk uiteen, zo meldt het platform. Voorbeelden zijn het verbeteren van de bodem, het aanleggen van bloemrijke akkerranden, het ophangen van nestkastjes, kruidenrijk grasland en agroforestry. Iedere boer kan zelf kiezen wat het beste past bij zijn of haar bedrijf. Op alle niveaus nodigt het platform boeren uit om mee te doen met de ontwikkeling naar een duurzame landbouw met een goed verdienmodel.

Functie platform

Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie en ontwikkelt nieuwe instrumenten en neemt drempels weg. Ook wil het platform ervoor zorgen dat burgers meer betrokken zijn bij de landbouw en dat boeren beloond worden voor duurzame vormen van landbouw.

Omvormen

Landbouwgedeputeerde Peter Drenth is positief over de samenwerking en ziet veel mogelijkheden. “Ik ben blij met deze samenwerking en de stappen die gezet worden naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Hier zijn veel partijen bij betrokken die deze stap willen zetten. En daarbij is het belangrijk dat dit in de praktijk ook wordt gedragen. En dat gebeurt ook: ik zie dat er veel met agrarisch ondernemers zelf het gesprek wordt aangegaan over hoe zij hun bedrijf kunnen omvormen naar een meer natuurinclusief bedrijf. Er zijn nu maar liefst 25 initiatieven. Zo kunnen we samen ontdekken en uitproberen wat er werkt en wat niet, en wat we nodig hebben om verder te komen. Ik ga graag het gesprek aan om te zien welke rol we daarin als provincie kunnen spelen om dat samen met alle partners en de individuele boeren voor elkaar gaan krijgen”.

Behalve LTO Noord werken onder andere mee: het agrarisch collectief VALA, Natuur en Milieu Gelderland, Staatsbosbeheer, Gelders Particulier Grondbezit, De Marke en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur


Beheer