Groen licht voor voortzetting Uireka

12-11-2019 | Laatste update op 02-02 | |
Fusarium blijft een belangrijk onderwerp in het Uireka-onderzoek. - Foto: Peter Roek - Foto: Peter Roek
Fusarium blijft een belangrijk onderwerp in het Uireka-onderzoek. - Foto: Peter Roek

Het ketenbrede onderzoeksprogramma Uireka kan de tweede fase van drie jaar beginnen dankzij steun van de Topsector Agri & Food.

“Ik ben een blij mens”, reageert Gijsbrecht Gunter, voorzitter van de Stuurgroep Uireka.

In 2016 sloegen partners in de uienketen de handen ineen om een breed gedragen objectief meerjarig kwaliteitsonderzoek te starten. Meer dan 70 bedrijven en organisaties uit de hele uienketen sloten zich aan bij het publiek-private programma.

Met steun van de Topsector werd in de achterliggende drie jaar onderzoek uitgevoerd naar problemen waar de praktijk tegenaan liep. “We hebben al goede resultaten geboekt, maar we moeten verder”, ervaart Gunter. De tweede periode is Uireka 2.0 genoemd.

Budget: € 2,5 miljoen

Voor de tweede drie jaar is opnieuw € 900.000 vrijgemaakt in de Topsector. Ook de Brancheorganisatie Akkerbouw levert een bijdrage. De rest betaalt de uiensector zelf, in euro‘s, goederen of arbeid. Hiermee is een onderzoeksbudget van € 2,5 miljoen beschikbaar voor uienonderzoek, een half miljoen meer dan in de eerste periode.

7 onderzoeksthema‘s

Waar Uireka zich in de afgelopen periode vooral richtte op fysieke kwaliteitsaspecten van de ui zelf, focust Uireka 2.0 zich hoofdzakelijk op duurzaamheidsaspecten en robuuste teeltsystemen. Met input van alle deelnemers zijn 7 onderzoeksthema’s gedefinieerd waar tot en met 2022 aan wordt gewerkt. Dat zijn:

1. Gebruikswaarde onderzoek

Daarbij wordt gelet op raseigenschappen voor een robuust gewas zoals wortellengte, dikte waslaag om een onafhankelijke keuze te kunnen maken voor de heersende klimatologische omstandigheden.

2. Weerbaarheid uiengewas

Daarbij staan duurzame teeltsystemen en groene middelen centraal.

3. Fusariumrot

Een ziekte waarbij uit het afgelopen driejarig onderzoek is gebleken dat deze bodemschimmel een groot deel van het uienareaal voorkomt, maar niet altijd pathogeen hoeft te zijn. Praktische handvatten voor de juiste beheersmaatregelen zijn onderdeel van de komende onderzoeksperiode.

4. Integrale insectenbeheersing

De veranderende weersomstandigheden, het wegvallen van bepaalde groepen insecticiden en zaadcoating vraagt om een nieuwe innovatieve, maar ook effectieve aanpak. Dit deel van het onderzoek gaat in op waarschuwingssystemen, schadedrempels, groene middelen, antagonisten en roofinsecten en het effect van nutriëntenmanagement.

5. Irrigatie, droogte- en zouttolerantie

Dit onderwerp staat volop in de belangstelling, maar er heerst nog veel onduidelijkheid over. Het onderzoek richt zich vooral op de praktische gevolgen en implementatie van nieuwe innovatieve irrigatiemethoden en de effecten daarvan op technische en economische aspecten van de uienteelt.

6. Alternatieven voor Maleine Hydrazide (MH)

Voor de langere termijn wordt gezocht naar volwaardige middelen. Hetzij chemische, fysische, genetische oplossingsrichtingen, of een combinatie daarvan. Met het onderzoek kijkt de sector nu al vooruit.

7. Stengelaaltjes

Het aaltje Ditylenchus dipsaci is een toenemende probleem. Bepaalde exportbestemmingen laten Hollandse uien niet, of slechts onder strikte voorwaarden, toe. De bedoeling van het onderzoek is om meer te weten te komen over de populatiedynamica van dit organisme en de mogelijke bestrijdingsmethoden daarvoor.

Organisatie Uireka hetzelfde

De organisatie van Uireka blijft hetzelfde. Onder een centrale stuurgroep met vertegenwoordigers uit de deelnemende ketenschakels zijn werkgroepen ingericht die zich met de verschillende onderzoeksthema’s bezig houden. Er is een aparte werkgroep communicatie die erop toeziet dat de resultaten in de praktijk landen.

De beoogd programmamanager van Uireka 2.0 is wederom Chris de Visser van Wageningen UR. De Visser heeft brede ervaring en inhoudelijke deskundigheid op gebied van wetenschappelijk onderzoek naar de uienteelt in binnen- en buitenland en is tevens deskundig wat betreft de uitvoering van grootschalige meerjarige publiek-private onderzoeksprojecten.

Vos
Petra Vos Redacteur
Meer overBeheer