Hele keten moet meebetalen aan omslag landbouw

27-06 | |
De motie komt van PvdA’er Joris Thijssen. Foto: ANP
De motie komt van PvdA’er Joris Thijssen. Foto: ANP

Het agro-industrieel complex moet meebetalen aan de omslag van de landbouw.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vraagt de regering dinsdag in een motie om te onderzoeken hoe banken, leveranciers en afnemers kunnen worden verplicht om substantieel bij te dragen in de transitie. Een motie van die strekking is vorige week donderdag ingediend door PvdA’er Joris Thijssen. De motie is mede ondertekend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, VVD, CDA, ChristenUnie en D66, waarmee ze van een ruime Kamermeerderheid is verzekerd.

Het meest geprofiteerd

In de motie wordt gesteld dat ‘het agro-industrieel complex achter de boeren het meest heeft geprofiteerd van de intensieve veehouderij’ en ‘dat het niet eerlijk is om alleen boeren en belastingbetalers te laten opdraaien voor de kosten van de stikstofcrisis’. Een motie van de Partij voor de Dieren en SP om een solidariteitsheffing voor banken in te stellen, zal dinsdag waarschijnlijk geen meerderheid halen.

Gele kaart voor Staghouwer

Van de meer dan veertig moties die donderdag zijn ingediend tijdens het debat over het stikstofbeleid, is een motie van GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver politiek de meest gevoelige voor het kabinet. Minister Henk Staghouwer moet zijn huiswerk overdoen en ‘ruim voor Prinsjesdag een brief sturen met daarin alle politieke keuzes voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en wat daarin het toekomstperspectief is van boeren’, de minister moet dan met voorbeelden komen van ‘toekomstvaste agrarische bedrijfsplannen’. De opdracht aan de landbouwminister werd door Klaver een ‘gele kaart’ genoemd.

Die motie betekent in feite dat de landbouwminister zijn huiswerk moet overdoen. De motie van Klaver wordt door links en rechts mede ondertekend. Van de partijen die aan het stikstofdebat deelnamen staan alleen PVV, FvD en Van Haga niet onder de motie.

Industrie en verkeer

Het kabinet moet duidelijk maken dat industrie en verkeer evenwichtig bijdragen aan de stikstofvermindering. Minister Christianne van der Wal wil aansluiten bij de klimaatmaatregelen, die ook een effect hebben op de uitstoot van stikstofoxiden. Als met de klimaatmaatregelen echter nog geen evenwichtige bijdrage is geleverd door verkeer en industrie, moeten er extra maatregelen komen, zegt een motie van de vier coalitiepartijen.

De Kamer vraagt ook een plan van aanpak op te stellen voor een landelijk dekkend meetsysteem voor emissie en depositie van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Dat vloeit voort uit aanbevelingen van de Commissie-Hordijk. De vier coalitiepartijen stellen in een motie dat een landelijk dekkend meetsysteem op termijn bijdraagt aan ‘juridisch houdbare vergunningverlening’.

RAV-lijst

Innovaties moeten een ‘volwaardig onderdeel’ zijn van de oplossing voor de vermindering van de ammoniakuitstoot, stelt de Kamer. Het kabinet krijgt de opdracht om met de landbouw te bezien welke innovaties succesvol zijn of grote potentie hebben om de stikstofuitstoot te verminderen. De onzekerheden van innovaties op de zogenoemde RAV-lijst (waarop emissie-arme stalsystemen staan) moeten in beeld worden gebracht en worden weggenomen.

Coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie willen dat de provincies ook ruimte krijgen buiten de lijntjes tekenen, bijvoorbeeld door ammoniakemissie uit industrie te betrekken bij de plannen voor de landbouw. In dezelfde motie vragen de drie coalitiepartijen ook de mogelijkheid om meer ammoniakuitstoot te verminderen door generieke maatregelen, waardoor er bij de gebiedsgerichte aanpak minder hoeft te worden ingegrepen.

Maatwerk met meetwerk

Kamerlid Derk Boswijk (CDA) heeft met steun van coalitiepartijen ChristenUnie en VVD en de oppositiepartijen SGP, Volt en BBB een motie ingediend die vraagt om depilot Maatwerk met Meetwerk onderdeel te maken van de gebiedsgerichte aanpak. In het Groningse Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek werken boeren, natuurbeschermers en overheden samen in het project.

BBB, JA21 en Van Haga vinden dat de regering in Brussel moet pleiten voor verkleining of opheffing van Natura 2000-gebieden. Minister Christianne van der Wal acht dat ‘kansloos’. Er is ook geen Kamermeerderheid voor.

BBB en Ja21 willen de verwijzing naar de kritische depositiewaarde uit de wet halen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer