Het nieuwe GLB is geen groenwasserij

06-11-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Pesonen
Pekka Pesonen voorzitter Copa Cogeca
Bloeiende akkerrand op een perceel knolselderij. - Foto: Lex Salverda
Bloeiende akkerrand op een perceel knolselderij. - Foto: Lex Salverda

Het Europees Parlement heeft onlangs, net als de Europese ministers, plannen aangenomen voor hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Europees boerenvoorman Pekka Pesonen weerspreekt de kritiek dat in de plannen te weinig aandacht is voor natuur en milieu. Volgens hem wordt er juist een forse extra inspanning op dat terrein verwacht van de boeren.

Hoe kan iemand zeggen dat de voorstellen voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie die net zijn aangenomen in het Europees Parlement een soort van groenwassen is? Kijk maar eens voor welke uitdagingen deze voorstellen de Europese boeren en agrarische coöperaties stellen:

  • 30% van de ondersteuning gaat naar ecologische regelingen, gericht op niet alleen milieu en klimaat, maar ook op verdere verbetering van dierenwelzijn, en dat gaat verder dan de eerdere voorstellen van de Europese Commissie.
  • Forse vooruitgang boeken met de ecoregelingen voor het klimaat, reductie van de emissie van broeikasgassen, stimulering van koolstofvastlegging, verbetering van de waterkwaliteit, vermindering van bodemerosie, vermindering van emissies, betere bescherming van biodiversiteit, vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, verbetering van dierenwelzijn, nutriëntenbeheerplan, vergroting van de diversiteit aan planten en dieren en onderhoud van wetlands en veengebieden, om maar wat te noemen.
  • 10% van de bouwgrond besteden aan niet-productieve landschapselementen die goed zijn voor biodiversiteit. Slechts voor de helft hiervan is er steun vanuit de ecoregelingen en agro-klimaatbeleid. De andere helft is verplicht voor alle boeren, zonder verdere steun.
  • Minder steun voor gebieden met natuurlijke handicaps, een belangrijk deel van plattelandsgebieden, die alleen leefbaar gebleven zijn door steun uit het GLB.
  • Het aandeel blijvend grasland op peil houden met een maximale variatie van 5% (zonder verdere ondersteuning).
  • Effectieve bescherming van wetlands en veengebieden (zonder verdere ondersteuning).
  • Gewasrotaties invoeren zonder rekening te houden met bedrijfsgrootte, permanente teelten en onderwaterteelten (zonder verdere ondersteuning).
  • De invoering van nieuwe eisen op het gebied van waterbeleid, dierziektes en duurzaam gebruik van pesticiden (zonder verdere ondersteuning).

Boeren vergroten inspanningen

Hoe kan iemand die geen ervaring in het veld heeft zeggen dat dit niks voorstelt en alleen maar de huidige situatie in stand houdt? Als dit GLB niet ondersteund was door het EP, zou geen vooruitgang zijn in de komende jaren. Ondanks alle kritiek, ondanks de complexe gevolgen van klimaatverandering, ondanks de lage inkomens, ondanks de impact van de corona en de aanstaande brexit-deal – het eind van het lied is dat boeren constant hun inspanningen aan het vergroten zijn.

We gaan ervan uit dat er straks een systeem staat dat boeren de stabiliteit garandeert die voor hen nodig is om vooruit te plannen

Met alle respect voor zekere activisten, van wie de meesten nooit de werkelijkheid van het boerenleven en werk hebben ervaren, blijven we vastberaden strijden voor een overgang die de agrarische productie en milieubehoud met elkaar verzoent, in het belang van miljoenen Europese boeren.

De berichten en de ongelooflijke hoeveelheid verkeerde informatie op sociale media en in de pers tegen de boerengemeenschap hebben (met opzet) vele grenzen overschreden. We zullen hierop blijven reageren. Ondanks alle druk en intimidatie, gaan leden van het Europees Parlement ervan uit dat er straks een systeem staat dat boeren de stabiliteit garandeert die voor hen nodig is om vooruit te plannen, te investeren en tegemoet te komen aan maatschappelijke wensen en tegelijk een inkomen te verdienen voor henzelf en hun gezinnen.

Pekka Pesonen is secretaris-generaal van Copa Cogeca, de Europese koepel van organisaties voor boeren en coöperaties.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLBBeheer