Hordijk geeft RIVM voldoende, maar het kan beter

Meetstation van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het meetstation maakt deel uit van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat onder meer stikstofdioxide meet, afkomstig van wegverkeer en industrie. - Foto: ANP
Meetstation van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het meetstation maakt deel uit van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat onder meer stikstofdioxide meet, afkomstig van wegverkeer en industrie. - Foto: ANP

De Commissie Hordijk adviseert om meer, vaker, uitgebreider en preciezer te meten.

Om de effecten van stikstof in Nederland goed te monitoren, is het nodig om meer, vaker, uitgebreider en preciezer te meten. Het meetnet ammoniak in natuurgebieden moet worden uitgebreid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) moet bovendien meer gebruik maken van satellietgegevens en andere rekenmodellen.

Methoden en modellen van voldoende tot goede kwaliteit

Toch zijn de in Nederland gebruikte gegevens, methoden en modellen “van voldoende tot goede kwaliteit en daarmee geschikt voor het meten en berekenen van de concentratie en depositie van stikstofverbindingen”. Dat stelt het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof in zijn eerste advies aan landbouwminister Carola Schouten.

Uitbreiding ammoniakmeetnet in natuurgebieden nodig

Een uitbreiding van het ammoniakmeetnet in natuurgebieden is onder andere nodig voor het beperken van de onzekerheden die in het rekenmodel zitten. Door gebruik te maken van verschillende modellen, is het mogelijk onzekerheden beter in kaart te brengen en daardoor zijn minder correcties nodig, aldus voorzitter van het adviescollege Leen Hordijk.

Degelijk onderbouwd

Toch is het gebruikte model een goed instrument om te zien hoe stikstof in natuurgebieden terechtkomt. Ook is degelijk onderbouwd hoe het aandeel van verschillende sectoren (onder andere de landbouw) aan de depositie wordt berekend.

Verbetering mogelijk en nodig

Volgens Hordijk is toch verbetering mogelijk en nodig. Hordijk zegt dat in de afgelopen jaren door bezuinigingen sprake is geweest van een verkleining van het meetnet en dat er ook minder aandacht is geweest voor onderzoek.

Operationele Prioritaire Stoffenmodel (OPS)

Het RIVM maakt gebruik van het zogenoemde Operationele Prioritaire Stoffenmodel (OPS), dat berekent hoe stikstof zich verspreidt. Er zijn echter verschillen tussen de modelresultaten en de metingen. Daar wordt weliswaar een correctie voor toegepast, maar het zou beter zijn om extra onderzoek te doen naar de oorzaken van de verschillen. Daarbij zouden ook andere modellen moeten worden gebruikt.

Aanbevelingen Mark Sutton opgevolgd

Hordijk constateert dat de wetenschappelijke beoordeling en de aanbevelingen van onderzoeker Mark Sutton (Centre for Ecology & Hydrology, Edinburg) over het ammoniakonderzoek van Wageningen UR, CBS en RIVM wel deels zijn opgevolgd, maar dat er desondanks ook zaken zijn die Sutton in 2015 signaleerde en die nog steeds gelden.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer