Juristen: stikstofmaatregelen als voorwaarde derogatie legitiem

De extra stikstofmaatregelen die de Europese Commissie heeft opgelegd als voorwaarde voor het verlenen van derogatie, zijn volgens juristen legitiem.

De Europese Commissie stelt bij het goedkeuren van de derogatie extra voorwaarden, die zich richten op de ammoniakemissie naar de lucht in plaats van op de waterkwaliteit, waar de nitraatrichtlijn zich op richt. Dit roept de vraag op of deze extra stikstofmaatregelen – het verbod op derogatie voor bedrijven die ontheffing hebben om de mest bovengronds uit te rijden en het verbod op sleepvoetbemesting op klei en veen bij hogere temperaturen dan 20 graden Celsius – wel legitiem zijn.

Aanvullende maatregelen treffen

Juristen zeggen dat het inderdaad mogelijk is om deze aanvullende maatregelen te treffen. “Er zijn verschillende verplichte en aanvullende maatregelen die op basis van beide richtlijnen kunnen worden voorgeschreven voor de lidstaten. Ik zie daarom niet direct een juridisch probleem, zeker niet nu het hier gaat om het verlenen van een uitzondering”, zegt Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht van de Universiteit Utrecht.

Lozing via lucht aangemerkt als lozing op water

De hoogleraar zegt dat het niet over een ander beleidsterrein gaat. “De uitstoot naar de lucht slaat na een tijdje neer op het oppervlaktewater of de bodem en komt zo in het grondwater. Dus het gaat nog steeds om invloed op water. Die indirecte ‘lozing’ via de lucht heeft het Hof van Justitie jaren geleden al aangemerkt als een lozing op water. Dus het gaat niet over een ander beleidsterrein”, aldus Van Rijswick.

Verplicht onderwerken van mest

Willem Bruil van het Instituut Agrarisch Recht deelt deze mening. Bij de invoering van het verplicht onderwerken van de mest is hierover ook geprocedeerd, zegt hij. Toen was de redenering dat de ammoniak die vrijkomt bij het bij bovengronds uitrijden uiteindelijk ook op de bodem terechtkomt. Als deze redenering gevolgd wordt, kunnen de stikstofmaatregelen ook in het kader van de nitraatrichtlijn opgevoerd worden, zegt Bruil.

‘Volgens Nederland los staande dossiers’

Landbouwminister Carola Schouten zegt in Brussel meermaals te hebben benadrukt dat het wat Nederland betreft echt los staande dossiers zijn, maar de Europese Commissie deelde die mening niet.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.