Kamer haalt pacht, mest en eiwitstrategie van agenda

De Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op archiefbeeld. - Foto: ANP
De Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op archiefbeeld. - Foto: ANP

De landbouwcommissie van de Tweede Kamer wil tot de verkiezingen niet meer met het kabinet praten over het pachtbeleid, de nationale eiwitstrategie en onderdelen van het mestbeleid. De Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verklaarde de onderwerpen woensdag controversieel.

De Kamercommissie laat het overgrote deel van de onderwerpen gewoon op de agenda staan, wat niet betekent dat ze per se voor de verkiezingen zullen worden besproken. Door de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden voor debatten beperkt en op 12 februari begint het verkiezingsreces.

Pogingen van met name CDA, VVD en PVV om ook een aantal onderwerpen op het gebied van gewasbescherming controversieel te verklaren mislukten, omdat er geen meerderheid voor was. Een brief van de regering over de energie-efficiency in de glastuinbouw en de doelstellingen op het gebied van CO2-emissies is op verzoek van de VVD op de lijst van controversiële onderwerpen gezet.

Mestdossiers

Het lukte VVD, CDA, SGP en PVV wel om enkele mestdossiers van de agenda te halen. Dat betekent dat er voor de verkiezingen niet meer gesproken zal worden over de gecombineerde indicator voor fosfaattoestanden van de bodem. “Hopelijk komt er na de verkiezingen een samenstelling van de Kamer waarmee we kunnen werken aan een beter beleid”, zegt Roelof Bisschop over zijn wens om het mestbeleid controversieel te verklaren.

Het besluit van de Kamer wil overigens niet automatisch zeggen dat de totale herziening van het mestbeleid naar de prullenbak wordt verwezen. Het kan er wel toe leiden dat er op sommige punten een pas op de plaats moet worden gedaan of dat plannen gewijzigd worden.

Zesde actieprogramma

VVD probeerde ook de uitvoeringsregeling van het zesde actieprogramma – met daarin de meldplicht voor de teelt van mais op zand- en löss en de aangepaste uitrijdtermijn, en de verplichte drempeltjes in de ruggenteelt op kleigrond – controversieel te verklaren, maar daar was geen meerderheid voor. De Kamercommissie voor Economische Zaken heeft de Wet Ruimte voor Duurzaamheidsinitiatieven ook controversieel verklaard.

De controversieelverklaringen die nu zijn gedaan gelden voor de zittingtermijn van de huidige Kamer. Na de verkiezingen zal de Kamer in de nieuwe samenstelling opnieuw een afweging maken welke onderwerpen wel en niet besproken worden zolang er nog geen nieuw kabinet is.

Het vervolgdebat van het Algemeen overleg (AO) mest dat in november werd gehouden, wil SGP nog wel houden. Dit is de laatste kans voor partijen om moties in te dienen. SGP wil daarin een motie indienen om af te zien van de verplichte drempeltjes in de ruggenteelt op klei om afspoeling van mineralen tegen te gaan.

Extra kosten voor akkerbouwers

Een meerderheid van VVD, CDA, PVV, SGP en FvD wil af van deze maatregel, omdat dit tot extra kosten leidt voor akkerbouwers, terwijl er volgens hen geen bewezen effect is van de maatregel. “Dit is echt een voorbeeld van een middelvoorschrift, in plaats van een doelvoorschrift. Daar willen we vanaf”, zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

CDA, SGP en VVD wilden ook het initiatiefwetsvoorstel over onverdoofd slachten van de Partij voor de Dieren controversieel verklaren, maar daar was geen meerderheid voor.

Co-auteur: Jan Braakman

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer