Kamer kritisch over mestverwerkingsplan Schouten

Zowel linkse als rechtse partijen blijken tijdens een debat tegen de mestplannen van minister Schouten. - Foto: Novum RegioFoto/Dirk Hol
IMG_ANP-412055949

De Tweede Kamer reageert zeer kritisch op de contouren van het nieuwe mestbeleid zoals landbouwminister Carola Schouten die heeft gepresenteerd.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer blijken zowel linkse als rechtse partijen tegen de plannen voor volledige mestverwerking voor niet-grondgebonden bedrijven.

In september presenteerde Schouten haar voorstel voor de herziening van het mestbeleid. Melkvee- en vleesrundveebedrijven moeten grondgebonden, voor intensieve bedrijven geldt dat ze óf alle mest verplicht moeten afvoeren en verwerken, of dat ze ook grondgebonden moeten worden. Dat kan met behulp van vaste afzetovereenkomsten met akkerbouwers of andere grondgebonden bedrijven.

Partijen pleiten voor geborgde mestafzet

CDA, SGP, VVD en PVV vinden de knip die Schouten maakt tussen beide routes te strikt. Ze pleiten voor een alternatieve route waarin de mest geborgd kan worden afgezet. Dit is volgens de politici vooral nodig voor gemengde bedrijven. “Je kunt intensieve bedrijven niet verbieden eigen grond met eigen mest te bemesten”, aldus CDA-er Jaco Geurts. Ook Helma Lodders (VVD) vindt het niet uit te leggen dat een pluimveebedrijf met akkerbouw de mest niet op eigen grond mag gebruiken, terwijl het sluiten van kringlopen juist beleid is.

PVV vreest vooral een prijsopdrijvend effect door de verplichte mestverwerking. Schouten verwacht dat dit niet het geval zal zijn, als de mestverwerking door constante aanvoer kan professionaliseren en een businesscase van de afzet kan maken.

Schouten is geen voorstander van een mix van afzet op eigen grond en verwerking van mest. Ze benadrukt dat het tweesporenbeleid juist is gemaakt om de meststromen transparanter te maken en de handhaving en naleving makkelijker te maken. Een derde spoor haalt de basis onder het nieuwe stelsel uit, vindt Schouten.

Linkse partijen kritisch over mestverwerkingsplannen

Linkse partijen zijn eveneens zeer kritisch over de mestverwerkingsplannen. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot ziet mestverwerking meer als een tijdelijke oplossing in de richting van kringlooplandbouw.

Minister Schouten ziet voor mestverwerking juist een belangrijke rol om kringlopen te sluiten, omdat het bij kan dragen bij het uitfaseren van kunstmest. “Wanneer alle mest die op dit moment niet geplaatst kan worden binnen de Nederlandse plaatsingsruimte verwerkt zou worden en ingezet zou worden als kunstmest, dat er dan alsnog kunstmest nodig”, zegt Schouten.

Enorme investeringen bij mestverwerkingsplicht

GroenLinks wil niet meer mest verwerken dan waar plaatsingsruimte voor is en ook SP en PvdD vinden mestverwerking geen oplossing. SP noemt mestverwerking een heilloze weg. “Het is in de praktijk een zwaar gesubsidieerde bedrijfstak met veel kritiek van omwonenden en bovendien lost het niets op voor het stikstof- of fosfaatprobleem”, zegt Frank Futselaar. De SP‘er vreest ook dat de mestverwerkingsplicht enorme investeringen vragen van ondernemers en overheid. “En dat betekent dat je vast zit, want de investeringen zullen moeten worden terugverdiend”

SP, GroenLinks en PvdD pleiten voor een structurele aanpak van het mestprobleem: minder dieren.

De komende tijd moeten de contouren verder uitgewerkt worden. Dat zal voor een belangrijk deel gebeuren na de verkiezingen van maart.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.