Klimaatpositief Cono staat voor dubbele uitdaging

04-05-2021 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Canva
Foto: Canva

Het is een gedurfd plan waar kaasmaker Cono mee komt. Binnen tien jaar wil de Noord- Hollandse coöperatie klimaatpositief worden: veranderen van netto-uitstoter van broeikasgas in netto-vastlegger.

Uit oogpunt van pr is het nu al een geslaagd verhaal dat veel positieve media-aandacht oplevert. Sinds de klimaatkwestie hoog op de agenda staat, heeft de zuivel er immers een probleem bij. Koeien stoten het sterke broeikasgas methaan uit. En juist in het veenweidegebied, waar veel Cono-boeren zitten, komt veel CO2 vrij uit opdrogend veen.

Dubbele uitdaging dus. Maar de producent van Beemsterkaas heeft ervaring in dit soort kwesties. Toen weidegang maatschappelijk een heet hangijzer werd, nam Cono het voortouw bij het bevorderen van de koe in de wei. Het kwam als eerste met een financiële bonus voor weidemelk. Dat werkte goed. Vermindering van de uitstoot is een stuk ingewikkelder dan koeien in de wei, maar als zoiets ergens mogelijk is in de zuivel, dan bij Cono.

Hoe ga je het financieel rondzetten?

Tegengas leden coöperatie

Er komen nog ingewikkelde vraagstukken om op te lossen. Het recept naar klimaatpositief kaasmaken ligt er nog niet. Wat moet er technisch gezien voor gebeuren, hoe ga je dat registreren, en hoe ga je het financieel rondzetten?

Net zo interessant is om te zien hoe de coöperatie de leden achter dit plan gaat krijgen en houden. Bij grote zus FrieslandCampina bleek afgelopen jaren dat leden tegengas gaan geven als ze het gevoel krijgen dat hun coöperatie te veel mee gaat sturen op het melkveebedrijf. Dat spanningsveld moet in Westbeemster ook spelen. De lessen die ze daar de komende tijd opdoen, zijn van belang voor de hele zuivelsector. Zie het maar als een pilot in (klimaat)positiviteit.Beheer