Lager inkomen bij groener GLB

Wageningen UR heeft de gevolgen van het nieuwe GLB voor onder meer de melkveehouderij doorgerekend. - Foto: Peter Roek
Wageningen UR heeft de gevolgen van het nieuwe GLB voor onder meer de melkveehouderij doorgerekend. - Foto: Peter Roek

Een vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) leidt tot een lager boereninkomen. Dat blijkt uit een doorrekening van Wageningen Economic Research.

Het Wageningse instituut heeft in opdracht van landbouwminister Carola Schouten doorgerekend wat de effecten zijn van een aantal scenario’s op het inkomen van de boer.

Drie scenario’s

Er zijn 3 scenario“s doorgerekend waarbij de nadruk kwam liggen op groen-blauwe diensten, op innovatie en investeringen of op leefomgeving en klimaat. Daarnaast werd ook een doorrekening gemaakt op basis van een motie van Kamerlid Roelof Bisschop, waarin werd vastgelegd dat 60% van het budget voor de directe betalingen gebruikt wordt voor de basisinkomenssteun.

Daling inkomen

De doorrekening laat zien dat voor de akkerbouw een gemiddelde daling van het bedrijfsinkomen van tussen € 11.000 en € 13.000 ten opzichte van de huidige scenario wordt berekend. Bij de melkveehouderij gaat het om een inkomensdaling tussen € 10.000 en € 11.000. Als tenminste 60% van het budget beschikbaar blijft als inkomenssteun is de inkomensdaling voor de akkerbouw aanmerkelijk minder.

Variaties in inkomens groter

Het Wageningse onderzoek tekent daarbij aan dat de GLB-inkomenssteun weliswaar een constante bron van inkomsten is, maar dat de variaties in de inkomens uit de landbouwproductie een grotere invloed op de ontwikkeling van het inkomen hebben.

De minister tekent erbij aan dat het Wageningse onderzoek zich richt op één van de negen doelen die de Europese Commissie nastreeft met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer