Langdurige pacht steeds onaantrekkelijker

Kindt
Paul Kindt Bestuurslid van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
Foto: Canva
Foto: Canva

De belastingdruk op verpachte grond wordt zo hoog dat verpachten steeds onaantrekkelijker wordt, aldus Paul Kindt. Dat is ook voor pachters niet goed. Paul Kindt is portefeuillehouder Grond- en Pachtbeleid bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

Federatie Particulier Grondbezit (FPG) maakt zich grote zorgen over de effecten van fiscaal beleid op de toekomst van pacht. De belastingdruk voor verpachters stijgt steeds verder. Opnieuw werden vorige week de fiscale normwaarden door de Belastingdienst verhoogd. Elke verhoging van de normwaarde treft de verpachter hard, omdat de box 3-heffing extreem zwaar drukt op verpacht bezit. De verhouding tussen het werkelijk rendement en de door het pachtbeleid gemaximeerde pachtopbrengsten wordt daarbij steeds schever. Verpachters moeten zo geld meebrengen om grond te verpachten.

Grondprijzen

Om te berekenen hoeveel belasting grondbezitters in box 3 over hun vermogen (grond) moeten betalen, publiceert de Belastingdienst ieder jaar normwaarden. Deze fictieve bedragen worden bepaald aan de hand van grondprijzen: hogere grondprijzen betekenen hogere normwaarden. Opnieuw werden die normwaarden vorige week door de Belastingdienst verhoogd, voor 2019 in 12 gebieden zelfs met meer dan 10%.

Gereguleerd pachtbeleid

Daartegenover staat het werkelijke rendement, bepaald door de jaarlijkse pachtnormen (de maximale pachtprijs) uit het strikt gereguleerde pachtbeleid. Die pachtnormen worden niet berekend aan de hand van grondprijzen (of de normwaarden), maar aan de hand van gemiddelde bedrijfsresultaten in de agrarische sector over een periode van 5 voorgaande jaren. In verschillende regio’s daalde juist die maximale pachtprijs in 2019 weer fors. De pachtopbrengst staat daarmee steeds verder af van de ontwikkelingen op de grondmarkt en dus het fiscaal beleid.

Druk onevenredig hoog

Een verpachter moet een normaal rendement kunnen halen van zijn grond, de belastingdruk wordt nu onevenredig hoog. Verpachters vallen al snel in het hoogste belastingtarief met een verondersteld rendement van 5,33%, terwijl hun directe rendement bij langlopende pachtcontracten van overheidswege is gemaximeerd op ten hoogste 2%.

Vermogensrendementsheffing

De plannen van het kabinet voor een nieuwe vermogensrendementsheffing per 2022 veranderen daar niets aan. Alle grondeigenaren die vermogensrendementsheffing in box 3 moeten betalen, worden in dat voorstel geacht een rendement te behalen van 5,33%. Voor de strikt gereguleerde pacht is die opbrengst uit normale bedrijfsvoering een illusie.

Met een gemiddelde marktprijs van € 50.000, een waardering van verpachte grond van 60% van de marktwaarde, een forfaitair rendement van 5,33% en een belastingtarief van 33% betalen verpachters straks gemiddeld € 527 per hectare, terwijl een hectare langjarige verpachte grond gemiddeld bruto € 625 opbrengt. De verpachter moet daarvan ook nog een deel van de eigenaarslasten (waterschapslasten en eventueel ruilverkavelingslasten) betalen.

Het bovenstaande is het gemiddelde. In de praktijk is het nog extremer. Zo stegen de normwaarden in noordelijk Zeeland van € 70.900 in 2018 naar € 79.200 in 2019. De jaarlijkse pachtnorm in het zuidwestelijk akkerbouwgebied daalde juist met 38% naar € 315 per hectare voor deze periode, voor deze grond die door de fiscus wordt gewaardeerd op € 79.200.

Pacht maakt boeren minder afhankelijk van banken

Minder langdurige pacht

Het verbaast dan ook niet dat het pachtareaal steeds verder onder druk komt te staan, zoals ook blijkt uit cijfers van het CBS. Het areaal reguliere pacht nam tussen 2012 en 2018 structureel af met maar liefst 15.000 hectare per jaar. In 2018 was die afname meer dan 5%. Ook voor 2019 verwachten we weer een vergelijkbare daling van het pachtareaal.

Grondgebonden landbouw

Voor grondbezitters wordt het steeds onaantrekkelijker om langjarige pachtcontracten aan te gaan, met het risico van een verlaging van de opbrengst en een verhoging van de belastingdruk. Dat is heel ongelukkig voor de agrarische sector. Pacht maakt boeren minder afhankelijk van banken. Door pacht is het mogelijk om meer grond bij de productie van het bedrijf te betrekken, zonder dat verwerving noodzakelijk is. Daarmee wordt de grondgebonden landbouw en bedrijfsovername door jonge boeren sterk gestimuleerd.

De oplossing? Nieuwe vormen van langdurige pacht, waarbij pachter en verpachter onderling afspraken kunnen maken over termijn, prijs en duurzaam bodembeheer. En een vermogensrendementsheffing die aansluit bij het werkelijk rendement, zoals het kabinet zich ook gewoon in het regeerakkoord had voorgenomen.

Prijsinformatie over landbouwgrond vind je op FoodAgribusiness.nl/marktBeheer