Lely: innovatie veel kostenefficiënter dan opkoop

06-04-2021 | |
Stalsysteem Lely Sphere. Innovaties zijn volgens Lely efficiënter wat betreft het verminderen van stikstofemissie dan opkoop van bedrijven. - Foto: Misset
Stalsysteem Lely Sphere. Innovaties zijn volgens Lely efficiënter wat betreft het verminderen van stikstofemissie dan opkoop van bedrijven. - Foto: Misset

Investeren in innovaties is 7,5 keer efficiënter op het gebied van stikstofreductie dan het opkopen en saneren van veehouderijbedrijven. Die boodschap heeft machinefabrikant Lely via LTO Nederland en brancheorganisatie voor de technische industrie FME bij de verkenners voor een nieuwe kabinet.

Innovatiebedrijf Lely vergeleek drie scenario‘s: de traditionele roostervloer, een innovatieve stal en opkoop van een melkveebedrijf, waarbij de grond niet wordt opgekocht.

Vaste mest en urine direct scheiden

Bij het gebruik van een traditioneel systeem met een roostervloer is de stikstofemissie volgens de berekeningen van Lely 11 kilo stikstof uit ammoniak per koe uit de stal en 13 kilo stikstof uit ammoniak per koe via bemesting. Wanneer ingezet wordt op innovaties, waarbij vaste mest en urine direct gescheiden worden en deze wordt verwerkt tot nieuwe meststoffen, is de uitstoot vanuit de stal 70% lager en komt op 3 kilo stikstof uit ammoniak per koe en bij het bemesten nog 12 kilo stikstof uit ammoniak per koe, aldus productmanager Clemens Duijnisveld van Lely.

Opkoop van een bedrijf

Het alternatief, opkoop van een bedrijf, levert daarna 0 kg stikstofemissie vanaf het bedrijf op, maar wanneer de grond beschikbaar blijft voor de landbouw zal de stikstofuitstoot op deze percelen nog 19 kilo N uit ammoniak per hectare, (omgerekend bij een veebezetting van 1,9 koe/ha is dat 10 kg N/NH3 per koe blijven.

Lely Sphere

Bij de berekeningen over de stal met innovaties baseert Duijnisveld zich op de berekeningen die zijn gemaakt in de stallen waar het nieuwe systeem van Lely, de Lely Sphere wordt gebruikt. Uit metingen en berekeningen die zijn gedaan voor registratie van het systeem op de RAV-lijst, blijkt dat via het systeem de stikstofuitstoot 70% daalt.

Duijnisveld rekent erop dat het systeem komende zomer wordt toegevoegd aan de RAV-lijst met erkende ammoniakreducerende technieken. Bij het systeem worden de vaste mest en urine direct gescheiden. In de kelder wordt de lucht afgezogen en omgezet tot een vloeibare stikstofrijke circulaire kunstmest. Zo zijn er drie verschillende meststromen beschikbaar voor de veehouder om het land te bemesten; twee vloeibare meststoffen en een vaste meststof.

Innoveren kosteneffectiever dan opkopen

Als deze twee methodes van opkoop van bedrijven of innoveren omgerekend worden naar euro’s, lijkt innoveren kosteneffectiever, aldus Lely. Het innoveren van het stalsysteem kost € 1.325,- per koe, aldus Duijnisveld. Hij berekende dit op basis van een stal van 120 koeien, waarbij de investering dan € 159.000 kost. In de berekening wordt uitgegaan van een gemiddeld subsidiepercentage van 60% van de innovatie, waarbij de veehouder het andere deel zelf bekostigt, zoals dat ook in andere subsidieregelingen (SBV investeringsmodule) voor verduurzamen van stallen gebeurt.

Het opkopen van bedrijven zonder opkoop van grond kost volgens berekeningen van PBL € 11.990 per koe, uitgaande van de landelijke beëindigingsregeling (LBV). Voor de provinciale gerichte opkoop is gekeken naar de waarde van fosfaatrechten op basis van 50 kilo fosfaat per koe (x € 125 = € 6.250 plus een stakingsvergoeding van zo’n € 2.250 per koe, komt dit op € 8.500 per koe.

7,8 kiloton stikstofreductie

Wanneer het beschikbare budget voor opkoop voor melkveebedrijven, wordt ingezet in innovatie, waarbij 60% van de investering van de boer gesubsidieerd wordt, is het met beschikbare budget van € 725 miljoen voor melkvee via innovatie 7,8 kiloton stikstofreductie te realiseren, ten opzichte van 1,03 kiloton bij opkoop, becijferde Lely.

In de berekening wordt daarbij wel vanuit gegaan dat de landbouwgrond niet wordt opgekocht, maar landbouwgrond blijft. Anders zouden de kosten bij opkoop van bedrijven nog veel hoger zijn, legt Duijnisveld uit.

De berekening is in de aanloop naar een nieuw kabinet gedeeld met de verkenners. Ook andere bedrijven brengen de mogelijkheden van innovaties in de landbouw onder de aandacht van de verkenners, na de vele aandacht voor krimp van de veestapel.

De dierlijke sector zet zich schrap voor een stevige krachtmeting tijdens de kabinetsformatie. Tegenover een sterke lobby voor krimp van de veestapel en de industrie daaromheen, zetten bedrijven en ook wetenschappers in op innovatie. Lees op Food&Agribusiness.nl: De veehouderij: krimpen of innoveren?

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over


Beheer