LTO en POV vrezen willekeur in vergunningverlening

03-03-2020 | Laatste update op 02-03 | |
LTO en POV constateren dat gemeenten en provincies maatregelen kunnen voorschrijven die de emissie van geur, ammoniak of fijn stof verminderen, terwijl bedrijven beschikken over een geldige milieuvergunning. - Foto: Canva
LTO en POV constateren dat gemeenten en provincies maatregelen kunnen voorschrijven die de emissie van geur, ammoniak of fijn stof verminderen, terwijl bedrijven beschikken over een geldige milieuvergunning. - Foto: Canva

LTO Nederland en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vrezen een willekeur aan gemeentelijke en provinciale regels op gebied van ammoniak, geur en fijn stof.

In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken laten de belangenorganisaties weten dat ze het onacceptabel vinden dat zonder overleg met de belangenorganisaties ingrijpende bevoegdheden bij provincies en gemeenten worden neergelegd en ‘bestaande rechten van veehouders vergaand worden aangetast’.

Crisis- en herstelwet

In de 21e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is ruimte voor proefprojecten (pilots) voor de veehouderij. LTO en POV zijn niet tegen de experimenten om overlast te voorkomen, ‘maar wel onder de voorwaarde dat er zorgvuldig met rechten van veehouders wordt omgegaan. Dat is in het huidige voorstel niet of nauwelijks geregeld’.

Emissie ammoniak

Trienke Elshof van LTO Nederland en Linda Janssen van POV zeggen dat de nieuwe regelgeving veel ruimte aan provincies en gemeenten biedt om extra voorwaarden te stellen aan bedrijven. “Er wordt geen enkele voorwaarde aan bevoegde gezagen gesteld”, aldus Janssen en Elshof. Zij constateren dat gemeenten en provincies op basis van de voorgestelde regelgeving ‘maatregelen kunnen voorschrijven die de emissie van geur, ammoniak of fijn stof verminderen, terwijl bedrijven beschikken over een geldige milieuvergunning’.

Verbieden van interne saldering houdt verdergaande innovaties tegen

Intern salderen ammoniakemissies

Daarmee zouden gemeenten of provincies achteraf extra beperkingen op kunnen leggen aan een vergunning op basis van factoren waar ze al rekening mee moesten houden bij het afgeven van de vergunning, aldus POV en LTO. Elshof en Janssen verzetten zich ook tegen de mogelijkheid om intern salderen van ammoniakemissies af te schaffen op gemeentelijk of provinciaal niveau. “Het verbieden van interne saldering houdt verdergaande innovaties tegen”, zeggen de vrouwen gezamenlijk.

Realtime monitoring ammoniak

Er zijn ook elementen in de regelgeving waar de belangenorganisaties zich wel in kunnen vinden. Bijvoorbeeld dat er proeven worden gedaan met zogenoemde realtime monitoring. Veehouders krijgen daarmee inzicht in de emissies van hun bedrijf op het moment dat die emissie plaats heeft. Maar die monitoring zou niet moeten worden beperkt tot ammoniak, zeggen LTO en POV. Op termijn moeten er ook meetsensoren voor geur en fijn stof toegepast worden en de regelgeving moet daarop voorbereid zijn.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer