Meer aandacht voor bodemkwaliteit in nieuwe GLB

Er komt geld beschikbaar komt voor boeren die iets goeds doen voor natuur, klimaat en milieu.

Bodemkwaliteit staat hoog in de prioriteitenlijst van het nieuwe GLB. Dat zei Frank Kooiman, plaatsvervangend directeur plantaardige agroketens en voedselkwaliteit van het ministerie van LNV, op de Nationale Bodemtop.

Extra geld voor boeren

Deze jaarlijks gehouden Nationale Bodemtop van het ministerie van LNV is dit jaar vanwege corona online gehouden. Over de exacte invulling van de bodemdoelen wordt in Europa volgens Kooiman nog onderhandeld. Wel is duidelijk dat er geld beschikbaar komt voor boeren die iets goeds doen voor natuur, klimaat en milieu. Nederland moet daar vervolgens zelf een exacte invulling aan gaan geven.

Verplichte verwerking van mest

Akkerbouwers maken zich zorgen of er in het nieuwe mestbeleid wel voldoende aandacht is voor hun belangen. Kooiman vindt dat door de verplichte verwerking van mest van overschotbedrijven juist aan de vraagkant mogelijkheden liggen. Door de mest te verwerken kunnen slimmere producten gemaakt worden die beter aansluiten op de behoefte van de bodem en het gewas dan onbewerkte mest doet. Daarbij zijn volgens Kooiman nog veel punten die uitgewerkt moeten worden. Belangrijk hierbij is dat mestverwerkers ook moeten weten waar bij de akkerbouwers behoefte aan is.

Chemische gewasbeschermingsmiddelen

Een derde punt dat Kooiman noemt is de rol van de bodem in het ‘Uitvoeringsprogramma gewasbescherming’. Hierin wordt ingezet op een landbouwpraktijk met zo min mogelijk behoefte aan chemische gewasbeschermingsmiddelen. Kooiman spreek van een wederzijdse afhankelijkheid. Chemie is een risico voor het bodemleven en voor een weerbaar teeltsysteem is een gezonde bodem essentieel.

Verdienmodel

Voor telers is het belangrijk om een verdienmodel te hebben om de bodem te kunnen verbeteren. Jan Jacob van Dijk, trekker van het Nationaal Programma Landbouwbodems, dacht aanvankelijk dat dat zou moeten komen uit een hogere prijs voor de producten. Dat wordt in een mondiale markt waar afnemers kiezen voor de laagste prijs wel erg ingewikkeld.

Van Dijk denkt nu meer in de richting van aanvullende andere vormen van beloning om het inkomen van de boer op peil te houden. Hij denkt daarbij aan bijvoorbeeld een vergoeding voor het vastleggen van koolstof in de bodem, of een vergoeding voor een aantrekkelijk landschap of iets doen op het terrein van klimaat.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.