Deelnemers Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers beweiden meer

25-06-2020 | |
Foto: Cor Salverius Fotografie
Foto: Cor Salverius Fotografie

Deelnemers van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) gaven hun koeien in 2019 15% meer weidegang.

De combinatie van minder snijmais in het rantsoen, een eiwitrijkere graskuil en het aanbod van eiwit uit vers gras, heeft er toe geleid dat er minder eiwitaanvulling uit krachtvoer nodig was.

Lager gemiddeld ruweiwitgehalte

Het gemiddelde ruweiwitgehalte in krachtvoer van de 284 deelnemers van VKA daalde van 195 (2018) naar 179 gram (2019) per kilo krachtvoer. In 2017 was dat nog 205 gram per kilo. Gerjan Hilhorst, onderzoeker van De Marke, geeft aan dat de veehouders in staat zijn geweest om op een goede manier te sturen op eiwitverlaging in het rantsoen, met positief resultaat als gevolg.

Ammoniakemissie per bedrijf omhoog

De totale ammoniakemissie per bedrijf is met 2,5% gestegen. Echter; per hectare is de emissie gedaald door een toename in het areaal per bedrijf. Er zijn veel factoren van invloed op de ammoniakemissie, zoals de emissies die ontstaan bij bemesting, beweiding, mestopslag en stalsysteem. Ook het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen is een van de manieren om de ammoniakemissie te laten dalen.

Dat de totale emissie toch met 2,5% is gestegen, wordt onder meer verklaard uit de verhouding melkvee-jongvee op de bedrijven. De jongveebezetting daalde in de afgelopen jaren en dus wordt er verhoudingsgewijs meer melkvee op de bedrijven gehouden.

Hogere totaalopname van ruw eiwit

De melkproductie per koe bleef nagenoeg gelijk, maar het totaal geproduceerde melk per bedrijf nam wel toe. Dit zorgde voor een hogere totaalopname van ruw eiwit. Bij een gelijkblijvend eiwitgehalte in de melk resulteert dat uiteindelijk in een hogere stikstofexcretie en een hogere bron voor emissie.

Hogenkamp


Beheer