Mestvergisting geeft emissies geen kans

Mestvergisting biedt een oplossing voor allerlei emissieproblemen in de veehouderij, aldus Herman Klein Teeselink, ceo/directeur, en Sjaak Klein Gunnewiek, sales manager biogas bij HoSt.

In toenemende mate worden veehouders geconfronteerd met strengere milieunormen die de kosten opdrijven. De mest moet steeds langer opgeslagen worden en steeds meer provincies eisen dat ammoniak wordt afgevangen door middel van luchtwassers. Hierdoor worden veehouders met steeds grotere milieu-investeringen geconfronteerd.

Bedrijfseigenmest vergisten

Bedrijfseigenmest vergisten, biedt de mogelijkheid om tot wel 50% extra inkomsten te genereren en tegelijkertijd de emissies uit de stal sterk te reduceren en kunstmest en mest met minder stikstof te produceren.

In de huidige situatie gaat in de meeste stallen de mest naar kelders onder de stallen dan wel naar een open mestopslag. De bacteriën in de mest zetten een deel van de organische fractie ook bij lage temperatuur om in biogas, dus in CO2 en methaan. Ook ureum en nog aanwezige eiwitten in de mest worden omgezet in biogas en in ammoniak en lachgas. Het biogas uit koude vergisting komt vrij samen met ammoniak- en lachgasemissie. Emissies die we niet willen. Door de mest verschillende keren per dag (dagvers) in een biogasinstallatie te pompen worden deze emissies vermeden, aangezien een biogasinstallatie gasdicht is.

Veehouder kan een grote bijdrage aan de Nederlandse duurzame energievoorziening leveren

In de biogasinstallatie wordt grofweg 50% van de organische fractie door bacteriën omgezet in biogas. Het biogas wordt vervolgens opgewerkt naar aardgaskwaliteit en wordt vervolgens in het gasnet geïnjecteerd. De ammoniak blijft in de mest. Om vervolgens ammoniakemissie te vermijden, zowel in de opslag als bij het uitrijden, kan de vrije ammoniak uit de mest worden gestript en worden omgezet in kunstmest.

Veehouder aan basis oplossing

De veehouder staat aan de basis van de oplossing en kan een grote bijdrage aan de Nederlandse duurzame energievoorziening leveren. Met alle drijfmest in Nederland kan circa 1,5 miljard kubieke meter groen gas worden opgewekt. Gelijk aan het gebruik van 1,5 miljoen huishoudens. Een aanzienlijke (duurzame) aardgasbehoefte zal blijven voor woningen die niet op een andere wijze verduurzaamd kunnen worden en als vervanger van diesel voor bijvoorbeeld schepen en vrachtwagens. In deze situatie levert de landbouw een zeer sterke reductie van de stikstofemissie (ammoniak). Tegelijkertijd wordt een deel van de stikstof in de mest omgezet in kunstmest. Enerzijds wordt stikstof efficiënt gebruikt en anderzijds worden ammoniakemissies vermeden.

Duurzame veehouderij

De overheid heeft in 2020 een stimuleringsprogramma waarin niet alleen duurzaam gas wordt gestimuleerd maar ook de vermeden methaanemissie wordt vergoed. Methaan is een 25 maal sterker broeikasgas dan aardgas. Hierdoor wordt het voor veehouders aantrekkelijk om de vloeren dicht te maken en een mestrobot aan te schaffen die de mest naar een put afvoert waarna het in de vergister kan worden gepompt.

Geen risico, wel vaste vergoeding

Voor boeren die opzien tegen de investeringen zijn er ook mogelijkheden om derden de installatie te laten bouwen en bedrijven. In dit geval krijgt de veehouder een vaste vergoeding per kuub mest. Hierdoor loopt de veehouder geen risico en krijgt hij wel een vaste vergoeding. Een veehouder met 200 koeien kan jaarlijks circa 120.000 m3 aardgas produceren. Dat staat gelijk aan het gasverbruik van 120 huishoudens. Door het toevoegen van 3.000 ton vaste mest wordt de gasproductie verdubbeld. De vermeden broeikasgasemissie is 240 ton (vanwege biogas) plus 600 ton CO2 equivalenten door vermeden methaanemissie uit de opslagen

De kleinste installatie verwerkt minimaal 15.000 ton drijfmest. Dit is gelijk aan de mest van 500 koeien. De meeste veehouderijen zijn kleiner. Een oplossing is: mest van meerdere veehouderijen bij elkaar brengen of toevoegen van vaste mest. Bijvoorbeeld 6.000 m3 drijfmest en 4.000 ton vaste mest, omdat in vaste mest circa 2,5 maal zoveel gas zit.

Mes(t) snijdt aan alle kanten

Bij monomestvergisting snijdt het mes aan alle kanten. Mestvergisting is een bewezen en haalbare innovatie. Laten we deze kans benutten om het emissieprobleem aan te pakken, het mestoverschot te beheren en extra inkomsten te genereren.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.