Methaan wordt spannend

03-12-2021 | |
van der Weijden
Wouter van der Weijden Directeur van Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Er is discussie in de wetenschap over de bijdrage van methaan uit de veehouderij aan het klimaatprobleem. Goed als ook de Tweede Kamer daar wat van mee krijgt.

Methaan is in het klimaatdebat met stip gestegen. In Glasgow spraken de EU, de VS en 75 andere landen af om hun emissies vóór eind 2030 met 30% te verminderen. Bij die doelstelling kan de veestapel, die wereldwijd goed is voor 14% van de methaanemissies, niet buiten schot blijven.

Farmers Defence Force

In Nederland wordt inkrimping van de veestapel bepleit vanwege zowel de natuur (stikstof) als het klimaat (methaan). Dat laatste helpt overigens pas als we ook de consúmptie van vlees en zuivel verminderen. De Kamercommissie voor LNV nodigde twee maanden geleden Farmers Defence Force uit voor een andere kijk op de schadelijkheid van methaan. Daar kwam ze op terug, omdat FDF de huidige aanpak van de veehouderij had vergeleken met die van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Inderdaad een misplaatste vergelijking.

Dus netto geen toename van CO2, wel uitstoot van methaan

Maar wat is die andere kijk op methaan? Dat is die van de Californische hoogleraar Frank Mitloehner. Hij betoogt dat als de rundveestapel niet groeit en de methaanemissie ervan constant blijft, deze niet bijdraagt aan klimaatverandering. De koolstof uit dit methaan (CH4) is namelijk ‘biogeen’: gras en andere planten nemen CO2 op uit de atmosfeer, koeien vreten deze gewassen, stoten methaan uit en dat wordt afgebroken tot CO2. Dus netto geen toename van CO2, wel uitstoot van methaan. Dat is een sterker broeikasgas, maar het is na negen jaar al voor 50% afgebroken.

Bij een constante emissie en afbraak blijft het methaangehalte in de atmosfeer gelijk en neemt het opwarmende effect niet toe. Bij groei wel, maar bij krimp kan juist sprake zijn van een verkoelend effect. Het maakt dan niet uit of de emissie terugloopt door minder vee of door een lagere emissie per koe. Die redenering snijdt hout, maar de wetenschappelijke discussie woedt voort. Misschien goed als de Kamer Mitloehner en een opponent uitnodigt om een scherper beeld te krijgen.

Mest voor de bodem

Wel nuchter blijven. In de keten van melk en vlees wordt ook fossiele brandstof gebruikt. En er zijn ook andere argumenten om de rundveestapel in te krimpen: relatief veel ammoniakemissie en grond- en watergebruik. Daar staat tegenover: rundvee draagt bij aan het landschap, zet gras om in goed voedsel en produceert mest voor de bodem. Laten we een goede balans zoeken.
Beheer