Micromanagement met wintergewassen

28-10 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Wat neemt een gewas ’s winters op aan stikstofhoudende nutriënten?

Die vraag staat centraal bij de vaststelling van de lijst met zogeheten ‘wintergewassen’ op zand- en lössgrond in het kader van het mestbeleid, die nu ter consultatie ligt en die nogal wat reuring veroorzaakt in de akker- en tuinbouw.

Gebruik vanggewassen stimuleren

De overheid wil uitspoeling van nitraat voorkomen door het gebruik van vanggewassen te stimuleren. Die werken het best als ze voor 1 oktober gezaaid worden. Maar bij sommige gewassen kan dat niet omdat ze laat geoogst worden. Deskundigencommissie CDM heeft gewassen geïnventariseerd die na 1 november pas geoogst worden en waar een vanggewas geen optie meer is. Telers die laat zijn met het vanggewas krijgen een korting op de toegestane N-gift, behalve bij gewassen van die lijst.

Zo ver moet een overheid niet willen treden in de praktijk van voedselproductie

Zoals zo vaak met regelgeving: er zit wel een logica in, maar de uitwerking gaat tegen het boerengevoel in. Ook al is dat formeel niet zo, hier wordt toch weer de indruk gewekt dat de overheid het roer van de boer overneemt. Zo staan consumptieaardappelen niet op de uitzonderingslijst, om uiteindelijk boeren én verwerkers aan te sporen eerder te oogsten. Zo ver moet een overheid niet willen treden in de praktijk van voedselproductie. Micromanagement is dat, je kunt het ook opgelegde kalenderlandbouw noemen.

Accepteer als overheid dat je niet alles zo tot in detail kunt regelen

Daarbij lijkt er ook een logische fout in te zitten: als je dit jaar laat oogst, mag je volgend jaar minder bemesten. Dat is raar, want het probleem is dat juist in de huidige winter meer nitraat uitspoelt. Het leed is dan al geschied. De korting op de N-gift voelt daardoor meer als een straf dan als een inhoudelijk juiste reactie op wat er gebeurt in de bodem.

Hoe moet het dan? Accepteer als overheid dat je niet alles zo tot in detail kunt regelen. Bedenk andere, positieve stimulansen voor gezond bodembeheer.Beheer