Minder stikstof met andere mestsamenstelling

Mineral Valley Twente laat de emissiearme vloeren voortaan links liggen en richt zich op de mest- en voersamenstelling van het vee. Daarmee is de stikstofemissie wel serieus mee te beïnvloeden. ‘Een vloer emitteert niet, mest doet dat wel’, aldus een onderzoeker.

Emissiearme vloeren lossen het stikstofprobleem niet op. Verandering van de mestsamenstelling via bedrijfsspecifieke maatregelen kan dat wel doen, meent Mineral Valley Twente. Het is dan ook de richting die de proeftuin ‘aan de slag met stikstofuitstoot’ op wil met het vervolgonderzoek. In maart 2020 zijn op 36 melkveebedrijven stalmetingen uitgevoerd naar emissies van ammoniak (direct onder de vloer, 50 centimeter boven de vloer en op 3,5 meter hoogte in de nok). Ook is de samenstelling van mest geanalyseerd. Het ging om 25 reguliere stallen met conventionele roostervloeren, zes Groen Labelstallen, een cassettevloer, vier stallen met zowel rooster- als Groen Labelvloeren en één grupstal.

Lage effectiviteit

Uit de meetresultaten blijkt dat de gemiddelde ammoniakconcentratie in de Groen Labelstallen hoger is dan van reguliere melkveestallen. 50 centimeter boven de Groen Labelvloeren is 6 ppm ammoniak gemeten en onder de Groen Labelvloeren was dat met 18 ppm nog veel hoger. Voor reguliere vloeren was dat respectievelijk 4 pmm en 12 ppm. “De vastgestelde emissiefactor van Groen Labelvloeren op de RAV-lijst zijn gebaseerd op ammoniakmetingen in de nok. Als je onder de vloer en een halve meter erboven gaat meten, kom je tot heel andere conclusies”, verklaart Gerrit Stobbelaar, onderzoeker van Omgevingsdienst Twente de lage effectiviteit van emissiearme stallen.

Met een meetinstrument heeft de veehouder weer de regie

Tussen de 36 stallen is de variatie in de gemeten ammoniakconcentraties met name direct onder de vloeren en 50 centimeter erboven erg groot. Dat blijkt nauwelijks af te hangen van het type vloer, maar veel meer van de mestsamenstelling. “Een vloer emitteert niet, mest emitteert”, zegt Stobbelaar.

Deugdelijke meetapparatuur

Ingrid Jansen, directeur van Mineral Valley Twente, vindt dat boeren de vrijheid moeten krijgen om in hun management zelf te sturen op een lagere ammoniakemissie. “We gaan verder onderzoeken hoe dat het beste kan.” Melkveehouder en LTO-bestuurder Arjan Bonthuis is ook deelnemer aan de proeftuin. “In 2018 heb ik € 150.000 geïnvesteerd in een cassettevloer. Nu blijkt dat de gemeten emissies hoger liggen dan wat het volgens de emissiefactor van de vloer zou moeten opleveren. Het voldoet dus niet.” Bonthuis pleit voor deugdelijke meetapparatuur in mestkelders die continu ammoniak meten. “Dan heb je een instrument om in je management te sturen op mestsamenstelling en lagere emissies en dan heeft de veehouder weer de regie.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.