MOB dreigt met massaal procederen tegen natuurvergunning

04-12-2020 | Laatste update op 22-02 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Mobilisation for the Environment voorspelt ‘een stortvloed aan procedures’ tegen natuurvergunning.

De organisaties die met succes tegen het stikstofbeleid (PAS) hebben geprocedeerd, zijn weer aan het opstarten om natuurvergunningen op grote schaal te gaan aanvechten. Dat meldt Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB). Volgende week bespreekt de Tweede Kamer de wet Stikstofreductie en natuurverbetering. MOB, Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel vinden dat een slecht voorstel dat ook boeren niet verder zal helpen. Vollenbroek voorspelt ‘een stortvloed aan juridische procedures’ die economisch herstel zal bemoeilijken en voorziet een ‘herhaling van het PAS-debacle’.

Afromen bij intern salderen

Handel in stikstof

Naast een te laag ambitieniveau in de plannen is hun voornaamste grief de handel in stikstofrechten. MOB vindt dat dit juridisch niet kan en dat er een perverse prikkel van uitgaat. Ook zou bij intern salderen afgeroomd moeten worden.

Volgens de actiegroepen lokt de externe saldering, die nu op gang komt, ‘grootschalig gesjoemel’ uit met referentieniveaus in oude vergunningen. Dit zou al gebeuren bij biomassacentrales, maar met het openstellen van extern salderen voor veehouderijen ook daar dreigen. Omdat slapende rechten waarde krijgen, zou de verhandelbaarheid van de rechten het stikstofprobleem juist vergroten in plaats van verkleinen, zegt MOB.

Voorstel samenwerking

Eerder dit najaar deed MOB een voorstel tot samenwerking met de landbouw, met als doel 50% emissiereductie in tien jaar, wat ook commissie-Remkes beoogt. Daarvoor kregen ze geen bijval. Het huidige wetsvoorstel beoogt geen 50% reductie van emissie, maar wil in de helft van de Natura 2000-gebieden de kritische depositiewaarde voor stikstof halen. Dat zou neerkomen op mogelijk rond een kwart emissiereductie.

Volgens MOB is er sinds de uitspraak van de Raad van State nog nauwelijks iets gebeurd aan emissiereductie. Daarmee gaat de organisatie overigens voorbij aan de verlaging van de maximum snelheid, de tijdelijke feitelijke blokkade op bedrijfsgroei en de afroming van stikstofrechten, plus de opkoopregeling die nu van start is gegaan.

MOB wil dat natuurvergunningen nog maar voor 10 jaar worden uitgegeven, waarna ze zouden moeten vervallen. Tot slot richt de organisatie zich op de zogeheten stikstofbanken, die gekoppeld zijn aan de handel in rechten waar de MOB fel op tegen is.

Stikstofclaim versus Gelderland

Aan de andere kant van het stikstofspectrum maakte stichting Stikstofclaim vrijdag bekend de provincie Gelderland aansprakelijk te willen stellen voor nadelen die boeren ondervinden van aanpassingen in Aerius. Herberekeningen van stikstofgevoeligheid van natuurgebieden hebben geleid tot aanpassingen aan plaatselijke situaties. Er zijn boeren die de stikstofgevoeligheid van natuurgebieden, waar ze naast zitten, zagen toenemen. Aerius wordt jaarlijks aangepast aan de nieuwste gegevens. Bij een vorige aanpassing is ook het areaal stikstofgevoelige natuur groter geworden.

Stichting Stikstofclaim vindt dat de provincie boeren op de hoogte had moeten brengen van veranderingen die de groeimogelijkheden van hun bedrijf nadelig beïnvloeden, en daarmee ook de waarde van het bedrijf en mogelijk van de grond.

De provincies lieten eerder via koepelorganisatie IPO weten dat het niet hun verplichting is om boeren actief op de hoogte te brengen van deze wijzigingen. Het zou gaan om technische veranderingen die voortvloeien uit nieuwe gegevens en niet om beleidswijzigingen. De wijzigingen zouden volgens de provincies bovendien de situering van gevoelige natuur steeds preciezer maken, wat voor boeren grosso modo juist gunstig zou zijn. Volgens het IPO is bij de laatste wijziging van Aerius het areaal stikstofgevoelige natuur in totaal kleiner geworden, al kan er plaatselijk juist een toename zijn.

Oppewal
Johan Oppewal RedacteurBeheer