Mooie woorden, weinig concreet

17-12-2021 | |
Braakman
Jan Braakman Redacteur
Afbeelding: Bert Jansen en kabinetsformatie2021.nl, bewerking Misset
Afbeelding: Bert Jansen en kabinetsformatie2021.nl, bewerking Misset

Het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie begint met een titel waar sommige tenen al van gaan krommen: ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

‘Omzien naar elkaar – dat is zo’n grote open deur dat het eigenlijk verbazingwekkend is dat de vier partijen, die nu een kabinet gaan vormen, dit opschrijven. Het is te hopen dat deze drie woorden niet alleen slaan op de onderlinge verhoudingen tussen de vier coalitiepartijen.

‘Vooruitkijken naar de toekomst’ – dat is zo mogelijk een nog grotere open deur. Stel je voor dat daar zou hebben gestaan ‘achteruitkijken naar het verleden’ – net zo’n obligate, nietszeggende betekenisloze zin.

Hoe concreet het ook lijkt met een fonds van € 25 miljard, het hele coalitieakkoord bestaat vooralsnog alleen uit woorden, waarvan een groot deel met net zo weinig betekenis als de titel.

Onteigening

Wie het deel over de landbouw leest, kan daar precies in lezen wat je wilt zien. Wat te denken van de volgende zinsnede over de gebiedsgerichte aanpak en de opkoop van landbouwbedrijven. “In gebieden waar de opgave tot emissiereductie en natuurherstel dermate groot is dat vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent, gaan we op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden.”

Het woord onteigening staat er niet in, maar hangt er ongeschreven natuurlijk wel boven. De woorden inkrimping van de veestapel staan er niet in, maar hangen er ongeschreven natuurlijk ook boven.

Ondertussen lezen we over afspraken over de positie van de boer in de keten, de ontwikkeling van een dierwaardige veehouderij en een omslag naar een geïntegreerde gewasbescherming. Het zijn goedbedoelde en mooie woorden, maar alles staat of valt bij de uitvoering. Ondernemers die door willen boeren, moeten een wenkend perspectief krijgen – niet alleen in woorden, maar ook met een verdienmodel in euro‘s.Beheer