Skip to content

Naar een rechtvaardig handels- en landbouwbeleid

Updated on:
Internationale politiek & beleid
Opinie
Demoveld met winterveldbonen. De EU moet meer zelfvoorzienend worden en daarmee minder kwetsbaar, zegt Guus Geurts. - Foto: Mark Pasveer

Demoveld met winterveldbonen. De EU moet meer zelfvoorzienend worden en daarmee minder kwetsbaar, zegt Guus Geurts. - Foto: Mark Pasveer

Europese productiebeheersing en hogere importheffingen zijn de sleutel tot een effectief handels- en landbouwbeleid. Na Mercosur moet ook Ceta van tafel, aldus Guus Geurts.

Eerder deden we de oproep: ’Tweede Kamer, stem tegen Ceta’. Dat is net niet gelukt, maar in de Eerste Kamer is er nog een kans. Zeker als ChristenUnie haar verkiezingsprogramma toch volgt en Nee tegen Ceta zegt, zoals ze onlangs ook deed tegen de vrijhandelsdeal met Mercosur.

Het zou een doorbraak betekenen en een unieke kans tot weer een effectief handels- en landbouwbeleid. Dat is hard nodig nu de coronacrisis de kwetsbaarheid aantoont van te grote afhankelijkheid van de wereldmarkt voor medische middelen. Dat geldt natuurlijk ook voor voedsel met het oog op klimaatverandering.

Het grote manco

Daarbij werd onlangs de Farm-to-Forkstrategie gepresenteerd door Eurocommissaris Timmermans. Hierin stond de aanbeveling om dezelfde eisen te stellen aan importproducten als aan Europese boeren op het gebied van milieu en dierenwelzijn, en geen producten te importeren die leiden tot ontbossing. Juist dit is het grote manco aan EU-Mercosur en Ceta. Merkwaardig genoeg blijft dezelfde Eurocommissie daar vooralsnog groot voorstander van.

Gezinsbedrijven behouden kan door nu afscheid te nemen van de neoliberale dwaling van de afgelopen 28 jaar

Volgens deze strategie moet ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en antibiotica drastisch omlaag in 2030. De commissie Remkes adviseerde deze week een reductie van 50% stikstof binnen de landbouw in 2030. Remkes erkent echter terecht: ‘Boeren kunnen niet groen zijn als ze rood staan’.

Mogelijk alternatief

Hoe dan deze doelstellingen behalen en tevens zoveel mogelijk gezinsbedrijven behouden? Het kan alleen door nu afscheid te nemen van de neoliberale dwaling van de afgelopen 28 jaar. Sinds 1992 is het EU Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) volledig afgestemd op de WTO-afspraken. Het heeft geleid tot de crisis waar we middenin zitten. De komende GLB-hervorming die gaat gelden tot 2027, biedt een unieke kans hiermee te breken. Een mogelijk alternatief kan er als volgt uitzien:

  1. Europese productiebeheersing instellen binnen de akkerbouw en de gehele veehouderij (melk, vlees en eieren). Hierbij wordt op Europees niveau het aanbod door boeren afgestemd op de vraag van consumenten. Dit aanbod kan periodiek worden aangepast op de veranderende vraag. Daarbij zijn veiligheidsvoorraden nodig om in te spelen op onverwachte lagere of hogere producties en oogsten. Op deze manier krijgen Europese boeren weer stabiele kostendekkende prijzen en wordt dumping in ontwikkelingslanden voorkomen.
  2. Verhoging van importheffingen om een zo groot mogelijke Europese zelfvoorziening in voedsel en veevoer mogelijk te maken. Door heffingen op soja en palmolie krijgt de Europese teelt van plantaardige eiwit- en oliegewassen eindelijk een kans. Pas dan kan er werkelijk sprake zijn van kringlooplandbouw. Deze marktbescherming voorkomt ook dat er producten worden geïmporteerd die die niet aan de Europese eisen voldoen. Én is een voorwaarde voor het effectief kunnen behalen van de milieudoelstellingen (met minder vee) van de Commissie Remkes en Farm to Fork. Anders zetten de boeren de hakken in het zand (op het Malieveld).
  3. Als genoemde maatregelen worden ingevoerd, krijgen boeren een eerlijke prijs voor een zo milieu- en diervriendelijk product uit hoofdzakelijk de Europese markt, en kunnen de generieke GLB-hectaresubsidies verdwijnen. Een deel van de boeren krijgt wel betaald voor groene diensten die worden geleverd aan de samenleving in lijn met de klimaat-, biodiversiteits-, landschaps- en natuurdoelstellingen. Zoals het verhogen van de organische stof in de bodem om broeikasgassen op te slaan. Het GLB-budget wordt zo veel effectiever ingezet wat de maatschappij zal waarderen.

Dit alternatief leidt tot een rechtvaardig en milieuvriendelijk handels- en landbouwbeleid. Dus pak die kans op échte kringlooplandbouw mét een verdienmodel.

Guus Geurts is coördinator TTIP, Ceta en landbouwcoalitie (NAV, NMV, DDB, Agractie NL, BD-vereniging, Bionext en Platform ABC).

Snel delen

Afbeelding
Guus Geurts

Coördinator van de Werkgroep Voedselrechtvaardigheid.

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin