NCM: mestoverschot fors lager in 2025 en 2030

Onder meer door stikstofmaatregelen daalt het mestoverschot voor zowel fosfaat als stikstof fors in de komende 10 jaar.

Voor fosfaat daalt het mestoverschot van 30 miljoen kilo in 2019 naar circa 20 tot 25 miljoen kilo in 2025. Daarna kan het overschot weer licht oplopen, naar 2030 met 1 tot 2 miljoen kilo. Dat blijkt uit een analyse van het Nederlandse Centrum voor Mestverwaarding NCM. Het fosfaatoverschot weliswaar fors kleiner, maar is niet verdwenen, Bij stikstof tekent zich echter een mogelijk tekort af, het overschot daalt naar ongeveer 0.

Effect volumemaatregelen

De totale hoeveelheid beschikbare fosfaat in mest in Nederland daalt van 169 miljoen kilo in 2019 naar 154 miljoen kilo in 2025. Dat is een minimaal scenario gebaseerd op de geproduceerde dierlijke mest, gebruik van kunstmest, import van mest en enkele andere aanvoerposten. De grootste daling ontstaat door volumemaatregelen vanwege het stikstofbeleid, het effect daarvan is berekend op 15 miljoen kilo fosfaatreductie.

De gebruiksruimte voor fosfaat is berekend op 139 miljoen kilo fosfaat in 2019 en maximaal 135 miljoen in 2025 en minimaal 132 miljoen in dat jaar. De gebruiksruimte in de landbouw zelf neemt daarbij gestaag af door de jaarlijkse krimp van het landbouwareaal.

Overschot lager dan huidige export en verwerking

Wat resteert, is de hoeveelheid te verwerken (verwaarden) en te exporteren hoeveel fosfaat in mest. In 2019 is dat berekend op 30 miljoen kilo. In 2025 op minimaal 20 miljoen en maximaal 25 miljoen kilo. Voor 2030 is de raming dat minimaal 21 miljoen en maximaal 27 miljoen kilo fosfaat verwerkt of direct geëxporteerd moet worden. Dat zijn hoeveelheden die duidelijk lager zijn dan de hoeveelheden fosfaat in mest die nu wordt verwerkt, verbrand of geëxporteerd.

Minder stikstof

De totale aanvoer (productie) van stikstof in dierlijke mest gaat eveneens duidelijk omlaag, volgens de NCM-analyse. Van 434 miljoen kilo in 2019 naar minimaal 386 miljoen en maximaal 395 miljoen kilo in 2025. Daarbij is gerekend met een afname van 36 miljoen door maatregelen vanwege het huidige stikstofbeleid. De gebruiksruimte voor stikstof uit dierlijke mest daalt ook licht. Mede door de afname van het areaal. Per saldo resulteert een hoeveelheid te verwerken dan wel te exporteren hoeveelheid stikstof van 36 miljoen kilo stikstof in 2019. In 2025 is dat minimaal 5 miljoen kilo negatief en 8 miljoen kilo maximaal. In 2030 is dat minimaal 2 miljoen kilo en maximaal 18 miljoen kilo stikstof.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.