Nederland kampioen NH3-vermindering

Nederland heeft van alle Europese lidstaten de grootste relatieve vermindering van ammoniakemissie gerealiseerd in de periode van 1990 tot 2018.

Dat blijkt uit een overzicht van de Europese Unie. Nederland verlaagde de ammoniakemissie in die periode met 63%. De (toen nog) 28 Europese lidstaten behaalden gezamenlijk een gemiddelde reductie van 26%. De Nederlandse ammoniakuitstoot bedroeg in 1990 350 kiloton; in 2018 was dat 129 kiloton (en na een aanpassing van de berekeningen nog 125 kiloton). De Europese ammoniakemissie verminderde van 5.185 kiloton in 1990 naar 3.859 kiloton in 2018.

De uitstoot van ammoniakemissie is in grote lijnen gedaald, maar tussen 2014 en 2018 werd een lichte stijging in de uitstoot geregistreerd in de EU. In Nederland was nog wel sprake van een vermindering van de emissie in die periode, volgens de rapportage.

Duitsland grootste aandeel

Nederland had in 1990 nog een aandeel van 6,8% in de totale ammoniakuitstoot in de EU. In 2018 was dat aandeel gehalveerd (3,4%). Duitsland had in 2018 het grootste aandeel in de ammoniakemissie in de EU (16,5%), gevolgd door Frankrijk (15,4%), Spanje (12,2%), Italië (9,5%), Polen (8,2%) en het VK (7,2%).

Mestmanagement in de varkenshouderij

Duitsland heeft in de periode van 2009-2015 te maken gehad met een stijging van de NH3-emissie, wat vooral wordt toegeschreven aan het gebruik van kunstmest en niet-dierlijke meststoffen (zoals compost). Volgens de Europese rapportage zijn de belangrijkste bijdragers aan ammoniakemissie: bemesting met dierlijke mest, kunstmest en mestverwerking. Emissiebeperking is vooral bereikt op het gebied van mestmanagement in de varkenshouderij en door emissie-arme bemestingstechnieken.

Uitstoot van stikstofoxiden

De landbouw is verantwoordelijk voor 93% van de ammoniakemissie in Europa. Daarnaast draagt de landbouw ook ‘aanzienlijk’ bij aan de uitstoot van vluchtige organische stoffen, fijnstof en stikstofoxiden. De uitstoot van stikstofoxiden vanuit de landbouw werd in de periode van 1990 tot 2018 meer dan gehalveerd. Het relatieve aandeel van de uitstoot van stikstofoxiden vanuit de landbouw is 6%.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.