Omschakeling melkvee naar bio helpt stikstofreductie

10-05 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Melkveehouders in de buurt van Natura2000 die omschakelen naar biologische bedrijfsvoering, kunnen op die manier bijdragen aan het reduceren van stikstof.

Dit komt vooral omdat er in de biologische melkveehouderij minder mest wordt uitgereden. De emissie per hectare is 53% lager dan bij gangbare bedrijven, blijkt uit een zogenaamde Quickscan door Wageningen University & Research. De gegevens van 34 biologische bedrijven zijn geanalyseerd, op verzoek van branchevereniging Biohuis.

Geschikt als bufferzone

Volgens onderzoeker Gerard Migchels is er perspectief als gangbare melkveebedrijven in de omgeving van Natura2000 gebieden extensiveren en overschakelen naar biologische melkveehouderij. Op de site van WUR laat hij optekenen: “De huidige biologische sector is relatief beperkt van omvang. Groei van de biologische sector kan alleen als de marktvraag ook toeneemt. Dan is het mogelijk een biologische melkprijs te realiseren die in verhouding staat tot de kostprijs.”

Wel zijn biologische melkveehouderijen geschikt als ‘bufferzone’ rondom Natura2000-gebieden. Biologische boeren rijden minder mest uit, omdat meedoen aan derogatie niet is toegestaan. Ook hebben biologische stallen gemiddeld 22% minder stikstofuitstoot. Biologische bedrijven zijn vaak ook extensiever, minder dieren per hectare en dus een gemiddeld lagere stikstofuitstoot per hectare (gras)land.

Biologische varkens- en pluimveehouderijen

De bijdrage die biologische varkens- en pluimveehouderij kunnen leveren aan vermindering van de ammoniakemissie in Nederland is daarentegen zeer beperkt. De ammoniakemissie per dierplaats in de biologische varkens- en pluimveehouderij is hoger dan in de gangbare sector, voornamelijk als gevolg van een groter oppervlak per dier.

van RooijenBeheer