Omzet Belgische zuivelindustrie met 2% gestegen

10-06 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De omzet van de Belgische zuivelindustrie is afgelopen jaar met 2% gestegen naar € 5,4 miljard.

De melkaanvoer daalde voor het eerst sinds 2012 met 0,5% naar 4,2 miljard liter. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ). Bijzonder hoopgevend is volgens de belangenorganisatie dat het investeringsniveau met 23% is gestegen naar € 169 miljoen, een record voor de zuivelindustrie.

Beschikbaarheid van melk

Het zijn turbulente tijden voor de zuivelindustrie, zo stelt de BCZ. Snel stijgende melkprijzen, oplopende kosten en een herstructurering in de sector zijn daarin belangrijke factoren. De zuivelbedrijven konden de prijsstijgingen van grondstoffen, energie, verpakkingen en lonen te langzaam en onvoldoende doorrekenen, wat woog op de bedrijfsresultaten. Daarnaast zijn er zorgen over de beschikbaarheid van melk in de toekomst door het Vlaamse stikstofakkoord. BCZ-bestuurder Renaat Debergh roept iedereen op om de lokale voorziening van melk in deze onzekere tijden te koesteren. “We zullen die nog hard nodig hebben”, aldus Debergh.

Toename kostprijs zuivelindustrie

Een dalend aanbod van melk in de EU zorgde in het najaar voor een toename van de melkprijs met 29%, een toename die in het eerste kwartaal 2022 opliep tot 40%. Dat is volgens de BCZ goed nieuws voor de melkveehouder, die ook zijn kosten ziet stijgen. Maar voor de zuivelindustrie resulteerde dit, samen met de gestegen prijzen voor energie, verpakkingen, lonen, in een enorme toename van de kostprijs. De doorrekening van de stijgingen bleek in de eigen consumentenmarkt quasi onmogelijk, terwijl deze prijsstijgingen in B2B en export wel gehonoreerd werden. De wijzigingen in het zuivellandschap, met een faillissement, een fabriekssluiting en overnames zijn daar volgens de BCZ niet vreemd aan.

Banen in zuivelindustrie

Tegen deze achtergrond wist de zuivelindustrie een stabiele omzet van € 5,4 miljard te realiseren. Het aantal banen in de zuivelindustrie stagneerde voor het eerst na vijf jaar groei. De totale Belgische uitvoer van zuivel groeide met 7% naar € 4,1 miljard. De invoer nam met 12% toe naar € 3,9 miljard. Opvallend is dat de Belgische zuivelverwerkers ondanks de brexit de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk met 30% in volume wisten te laten toe te nemen. En dit terwijl de EU-cijfers een daling laten zien.

Betrouwbare voedselvoorziening waardevol

De BCZ vraagt de overheid melkveehouders rechtszekerheid te geven om te kunnen blijven investeren en ontwikkelen in een duurzame melkproductie. Zo kan de lokale zuivelketen voedselzekerheid helpen garanderen. In het licht van de gebeurtenissen in Oekraïne en in het kader van nieuwe politieke prioriteiten, is een onafhankelijke en betrouwbare voedselvoorziening volgens de BCZ zeer waardevol.

Reductie stikstofuitstoot

De zuivelindustrie is het niet oneens met de doelstellingen inzake de reductie van stikstofuitstoot, maar wel met de middelen om deze doelen te bereiken. Met innovatie, technologische maatregelen en aangepast veevoeder zouden dezelfde doelstellingen worden gerealiseerd, maar dan zonder de negatieve sociaal-economische gevolgen. De BCZ verwacht dat de melkproductie in Vlaanderen met het huidige voorstel van maatregelen zal dalen met ongeveer 20%. Daarbij dreigt de zelfvoorzieningsgraad onder de 100% te komen en is een herstructurering van de zuivelindustrie met verlies aan tewerkstelling in landelijke gebieden niet uit te sluiten.

Willem Veldman
Meer over


Beheer